Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я.
Заглавие: Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 1: Варианти за установяване на устройства за активен контрол
Ключови думи: активен контрол, адаптивно управление, надлъжно шлифоване

Абстракт: Представя се патентно защитен нов метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване на външни цилиндрични повърхнини и стъпални отвори на ротационни центрови или патронни детайли. Методът може да се прилага и при външно, късо или дълго ходово надлъжно хонинговане, притриване и полиране.

Издания:

1.научна конференция на Русенския университет, 31.10-01.11.2008 г., сборник доклади, том 47, серия 2, Русе, България, том 47, брой 2, стр. стр. 23-27, 2008, България, Русе, ТУ-Русе
2.сп. „Машиностроене и електротехника”, ISSN 0025-455X, 2014, No. 2, брой 2, стр. стр. 36-39, 2014, България, София, сп. „Машиностроене и електротехника”,ISSN 0025-455X, 2014, No. 2, ISBN 0025-455Х

Пълен текст на публикацията

Autors: Stoev, L. Z., Hristov St. J.
Title: Method for active control and adaptive control of the process round longitudinal grinding
Keywords: active control, adaptive control, longitudinal grinding

Abstract: There are suggested active control devices (ACD) for machines for round grinding of different constructions. This new method operates with selected parameters of the cutting conditions by round longitudinal grinding, short or long pass honing, lapping or polishing. This technology ensures the achievement of simultaneous high form and dimensions accuracy of parts with changing diameters by optimal output. The green body and the machined parts could be measured, scanned and attested on the very same machine, using ACD before, at the same time and after the machining.

Issues:

1.Scientific conference of the Technical University of Ruse, 31.10-01.11.2008, Proceedings, Volume 47, series 2, Ruse, Bulgaria, vol. 47, issue 2, pp. 23-27, 2008, Bulgaria, Russe, TU-Russe
2.Mechanical engineering and electrical engineering magazine, ISSN 0025-455X, 2014, No. 2, issue 2, pp. 36-39, 2014, Bulgaria, Sofia, Machinebuilding and Electrical Engineering, ISBN 0025-455Х

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум