Оригинал (Original)
Автори: Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р.
Заглавие: Системи за проектиране в микроелектрониката
Ключови думи: микроелектроника, проектиране, CADENCE, SYNOPSYS

Абстракт: Учебникът по “Системи за проектиране в микроелектрониката” е предназначен за студентите от специалността “Електроника” на Технически университет – София при подготовката им по дисциплините “Системи за проектиране в микроелектрониката” – за образователно-квалификационна степен “магистър”, “Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката” и “Проектиране на интегрални цифрови схеми и системи” за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Той може да бъде използван и от студентите от други сходни специалности, докторанти, инженери, проектанти и др., интересуващи се от работата и приложението на индустриални CAD системи.

Библиография

  Издание

  , 2004, България, София, ТУ - София, ISBN 954-438-410-3
  Autors: Hristov, M. H., Radonov, R. I., Donchev, B. R.
  Title: CAD im Microelectronics
  Keywords: microelectronics, design, CADENCE, SYNOPSYS

  Abstract: The CAD im Microelectronics textbook is intended for students of specialty "Electronics" , Technical University - Sofia in preparing their courses "Systems engineering in microelectronics" - for the Master degree, "Computer Aided Engineering in microelectronics" and "Design of digital integrated circuits and systems" for the Bachelor degree. It can be used by students of similar majors, graduate students, engineers, designers and others. Interested in the work and use of industrial CAD systems.

  References

   Issue

   , 2004, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN 954-438-410-3

   Цитирания (Citation/s):
   1. Технически университет - Габрово, Факултет „Електротехника и електроника”, Учебна програма по дисциплината "Проектиране на компютърни системи", включена в учебния план на специалността "Компютърни системи и технологии" за образователно-квалификационна степен "Магистър", Габрово 2009 г. - 2009 - в български издания

   Вид: учебник