Оригинал (Original)
Автори: Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К.
Заглавие: Управление на електронните данни за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София
Ключови думи: качество, учебен процес, процедури

Абстракт: В доклада се разглежда управлението на електронните данни за учебния процес като част от Системата за осигуряване и поддържане на качеството на обучението и научните изследвания (СОПКОНИ) в ТУ - София. Представени са резултати от въведените процедури за идентификация, проследимост и сигурност в информационната система на ТУ – София с цел подобряване на качеството на цялостната дейност на университета. За подобряване на контрола и сигурността на данните в информационната база са въведени усъвършенствани процедури за достъп, обработка и съхранение на информацията. Приложени са и статистически методи за обработка на данните. В доклада са представени резултати от изследване на честотата на корекциите в базата данни и оценка за достоверността на данните. Коментирани са възможностите за допускане на технически и други грешки.

Библиография

 1. Закон за висшето образование, Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995 г.
 2. http://www.mysql.com
 3. http://cdo.ru.acad.bg/info.php
 4. http://www.lib.chem.uni-sofia.bg/patevoditel_novo.pdf
 5. Videkov, V. H, Radonov, R. I, Tzolov, R. P., 2008,Conference proceedings of the 17th International Scientific and Applied Science Conference Electronics 2008: Validation of Anonymous Surveys of Educational Subjects through Their Basic Results, Sozopol, Bulgaria, pp. 163 - 168
 6. http://www.tu-sofia.bg/sopko/index.html

Издание

XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010", стр. стр. 333 - 337, 2010, България, Созопол, ISSN 1313-9126
Autors: Radonov, R. I., Zaimov, K., Videkov, V. H., Dukendjiev, G. K.
Title: Management of Educational Process’ Electronic Data in the System for Quality Control at the Technical University of Sofia
Keywords: quality, educational process, procedures

Abstract: This paper describes the management of electronic data related to the educational process as a part of the System for provision and support of the educational quality and scientific research at the Technical University of Sofia (TU-Sofia). The results from the introduction of procedures for identification, traceability and security in the information system of the TU-Sofia are presented. The procedures aim at improvement of the quality of all activities in the university. Enhanced procedures for accessing, processing and storing information have been introduced in order to improve the control and security of the informational database. Statistical methods for data processing have also been applied. The paper presents the results from the research on the frequency of corrections in the database and assessment of data credibility. The possibilities for technical and other mistakes have been commented on.

References

 1. Закон за висшето образование, Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995 г.
 2. http://www.mysql.com
 3. http://cdo.ru.acad.bg/info.php
 4. http://www.lib.chem.uni-sofia.bg/patevoditel_novo.pdf
 5. Videkov, V. H, Radonov, R. I, Tzolov, R. P., 2008,Conference proceedings of the 17th International Scientific and Applied Science Conference Electronics 2008: Validation of Anonymous Surveys of Educational Subjects through Their Basic Results, Sozopol, Bulgaria, pp. 163 - 168
 6. http://www.tu-sofia.bg/sopko/index.html

Issue

20th National Scientific Symposium with international participation Metrology and Metrology Assurance 2010, pp. 333 - 337, 2010, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-9126

Вид: публикация в международен форум