Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я.
Заглавие: Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 2: Варианти на револверни супорти
Ключови думи: двустранно шлифоване, револверен супорт, метод, машина

Абстракт: Представят се технологичните възможности на патентно защитен нов метод и машина за двустранно шлифоване на ротационно-центрови детайли с различни варианти на револверни супорти с монтирани към тях от един до четири шлифовъчни диска с наклонен профил, с различни характеристики, размери и честоти на въртене.

Библиография

  Издание

  национална конференция с международно участие ММММЕМ’ 2008, 27-29 юни 2008 г., Жеравна, сп. „Машиностроене и машинознание", ISSN 1312 – 8612, издателство на ТУ-Варна, стр. стр. 47-50, 2008, България, Жеравна, сп. „Машиностроене и машинознание", издателство на ТУ-Варна, ISSN 1312-8612

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z., Hristov St. J.
  Title: Method and machine for bilateral grinding of stepped shafts, Part 2 Options for turret wheel heads
  Keywords: bilateral grinding, turret wheel head, method, machine

  Abstract: In the paper are presented the technological performances of a new method and machine, which are protected by a patent, for bilateral grinding of rotary parts with different options of turret wheel heads with mounted on them from one up to four grinding wheels with inclined profile with different performances, sizes and rotational speeds.

  References

   Issue

   National conference with international participation MMMMEM’ 2008, June 2008, Zeravna, “Mechanical engineering and mechanical science” magazine, issued by the Technical University of Varna, ISSN 1312 – 8612, Zeravna, Bulgaria, pp. 47-50, 2008, Bulgaria, Zeravna, TU-Varna, ISSN 1312-8612

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание