Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я.
Заглавие: Метод и технологична екипировка за двустранно поддържане на нестабилни детайли при надлъжно шлифоване
Ключови думи: люнет, надлъжно шлифоване, стабилност, двустранно поддържане, призми, ротационно-центрови, нестабилни детайли

Абстракт: Предлага се нов патентно защитен метод и технологична екипировка за двустранно поддържане на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност при надлъжно шлифоване. Разработените от авторите конструкции на подвижни люнети, които се установяват върху мост над надлъжната маса на машината, могат да се избират според вида на заготовката и нейните точностни показатели. Предлаганата нова технология се характеризира с възможността обработвания детайл да се поддържа срещу абразивния инструмент през цялото време на неговото надлъжно шлифоване двустранно от две призми, разположени в хоризонтално или вертикално направление. Призмите ограничават възможността за изместване на детайла в напречно направление и намаляват при всеки следващ надлъжен ход „блуждаещото” биене на оста на детайла.

Издания:

1.международна научна конференция „Авангардни машиностроителни обработки”, АМО 2008, 18-20 юни 2008 г., сборник доклади, Кранево, България, стр. стр. 295-300, 2008, България, Кранево, AMO
2.сп. „Машиностроене и електротехника”, ISSN 0025-455X, 2014, No. 2, брой 2, стр. стр. 30-35, 2014, България, София, сп. „Машиностроене и електротехника”,ISSN 0025-455X, 2014, No. 2, ISBN 0025-455Х

Пълен текст на публикацията

Autors: Stoev, L. Z., Hristov St. J.
Title: Method and technological equipment for bilateral support of unstable parts at longitudinal grinding
Keywords: rest, longitudinal grinding, stiffness, bilateral support, prisms, rotary parts, unstable parts

Abstract: In the paper are presented a new method, protected by patent and technological equipment for bilateral support of rotary parts with poor stability at longitudinal grinding. Different follower rests were designed, which are mounted on a bridge above the longitudinal table of the machine, and which can be chosen depending on the type of the workpiece and its accuracy parameters. The new technology which is offered is characterized by the opportunity the machined part to be supported against the grinding wheel during the whole time required for the longitudinal grinding bilaterally by two prisms placed in horizontal or vertical direction. The prisms restrict the possibility the part to be displaced in traverse direction and reduce with each next longitudinal pass the non-repetitive run-out of part’s axis.

Issues:

1.International scientific conference “Advanced machine building processing”, AMO 2008, June 18 – 20, 2008, Proceedings, Kranevo, Bulgaria, pp. 295-300, 2008, Bulgaria, Kranevo, AMO
2.Mechanical engineering and electrical engineering magazine, ISSN 0025-455X, 2014, No. 2, issue 2, pp. 30-35, 2014, Bulgaria, Sofia, Machinebuilding and Electrical Engineering, ISBN 0025-455Х

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум