Оригинал (Original)
Автори: Кунчев, Л. П., Неделчев, К. И.
Заглавие: Схематизация на процеса на изследване плавността на движение на дву, три и многоосни транспортни средства с отчитане окачването на надподресорените маси ЧАСТ I
Ключови думи: динамика, транспортно средство, плавност на движение, моделиране

Абстракт: Статията разглежда един клас колесни транспортни системи, чието движение се описва със система матрични уравнения от вида M.DDq + B.Dq + C.q = F(t). В работата се прави структурен анализ на организирането на елементите на матриците М, В и С се доказва съществуването на аналитични зависимости , определящи техните елементи. Тези зависимости са в основата на създаване на алгоритъм, даващ възможност чрез въвеждане на входните параметри на транспортната система (напр. автомобил) да се получават диференциалните уравнения на движение на системата без те да бъдат извеждани.

Библиография

 1. Кунчев Л.П., Яначков Г.M., Схематизация на процеса на изследване на плавността на движение за дву, три и четириосни автомобили, Motauto’03, 2003.
 2. Фурунжиев Р.И., Автоматизированное проектирование колебательных систем, Минск, Вышэйшая школа, 1977.
 3. Ушкалов В.Ф., Резников Л.М., Редько С.Ф., Статистическая динамика рельсовых экипажей, Киев, Наукова думка, 1982
 4. Ротенберг Р.В., Подвеска автомобиля, Москва, Машиностроение, 1972.
 5. Genta G., Motor vehicle dynamics, London, Word Scientific, 1997.
 6. Mitsche M., Dynamik der Kraftfahrzeuge, Berlin, Springer, 1984.
 7. Castillo J.M., Pintado P., Benitez F.G., Optimization for vehicle suspension, Vehicle System Dynamics, 19 (1990) , pp.331-352.
 8. Sharp R.S. Use of the symbolic multibody modeling code AUTOSIM for vehicle dynamics, Automotive Vehicle Technologies, AUTOTECH’97, Mech. Eng. Publ., 1997-7, pp. 189-197.

Издание

Механика на машините, том 64, брой 3, стр. стр. 61-70, 2006, България, Варна, ТУ - Варна, ISBN 0861‐9727

Издателските права се държат от Mechanics of Machines, Varna

Пълен текст на публикацията

Autors: Kunchev, L. P., Nedelchev, K. I.
Title: Formal investigation the dynamic comfort for sigle vehicles with two, three and more driving (driven) axles, all supended masses account Part I
Keywords: dynamics, vehicle, ride comfort, modeling

Abstract: In the paper are studied one class of vehicle transport unite. The equation of motion this unit can described with system of matrix equation like M.DDq + B.Dq + C.q = F(t). Here is done structural analyses on the elements of the matrices M, B and C. The analysis proofs analytical dependents among the elements of the matrices. This dependents dives possibility to create algorithm for obtaining the differential equations of motion without using Lagrange’s method.

References

 1. Кунчев Л.П., Яначков Г.M., Схематизация на процеса на изследване на плавността на движение за дву, три и четириосни автомобили, Motauto’03, 2003.
 2. Фурунжиев Р.И., Автоматизированное проектирование колебательных систем, Минск, Вышэйшая школа, 1977.
 3. Ушкалов В.Ф., Резников Л.М., Редько С.Ф., Статистическая динамика рельсовых экипажей, Киев, Наукова думка, 1982
 4. Ротенберг Р.В., Подвеска автомобиля, Москва, Машиностроение, 1972.
 5. Genta G., Motor vehicle dynamics, London, Word Scientific, 1997.
 6. Mitsche M., Dynamik der Kraftfahrzeuge, Berlin, Springer, 1984.
 7. Castillo J.M., Pintado P., Benitez F.G., Optimization for vehicle suspension, Vehicle System Dynamics, 19 (1990) , pp.331-352.
 8. Sharp R.S. Use of the symbolic multibody modeling code AUTOSIM for vehicle dynamics, Automotive Vehicle Technologies, AUTOTECH’97, Mech. Eng. Publ., 1997-7, pp. 189-197.

Issue

Mechanics of Machines, vol. 64, issue 3, pp. 61-70, 2006, Bulgaria, Varna, TU - Varna, ISBN 0861‐9727

Copyright Mechanics of Machines, Varna

Full text of the publication

Вид: статия в списание