Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И.
Заглавие: Изследване влиянито на параметрите на автомобила върху възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и шасито на автомобила при преминаване през единични неравности с косинусоидална форма
Ключови думи: пътни неравности, автомобил, окачване

Абстракт: В работата се изследва влиянието на параметрите на автомобила: коефициент на еластичност и коефициенти на демпфиране на окачването и дължината на базата на автомобила върху възможността за поява на контакт между пътната повърхност и долната част на шасито на автомобила. Изследва се изменението на клиренса на автомобила при преминаването му през единични пътни неравности с различна дължина на вълната с косинусоидална форма и различна скорост на автомобила.

Библиография

 1. Kropac O., Mucka P., Longitudinal road unevenness with periodic components: characterization and effects on people in a traversing vehicle and the loading of the pavement, Journal Automobile Engineering, vol.219, 2005.
 2. Maurice J., Berzeri M., Pacejka H.B., Pragmatic tyre model for short wavelength side slip variations, Vehicle System Dynamics, 1998.
 3. MF-Tyre & MF - Swift 6.0, User Manual 2005, http://www.delf-tyre.com
 4. Nedelchev K., Investigation on the influence of the connection elasticity in the articulated bus turntable upon the stresses of the front frame of the rear unit, International Scientific Meeting Motor Vehicles & Engines, Kragujevac, 04. - 06.10.2006.
 5. Кралов И., Генов Ю., Полихронов Г., Влияние на джонтовата връзка на релсите върху вертикалните трептения на коша на чешка трамвайна мотриса Т6А2, Механика на машините, бр.45, 2003, Варна.
 6. Неделчев К., Изследване на възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и пода на автомобила при преминаване през единични неравности с косинусоидална форма, БулТранс 2009, Созопол, 2009.

Издание

Механика на машините, том 90, брой 6, стр. стр. 20-28, 2010, България, Варна, ТУ - Варна, ISBN 0861‐ 9727

Издателските права се държат от Mechanics of Machines, Varna

Пълен текст на публикацията

Autors: Nedelchev, K. I.
Title: Study of the influence of the automobile parameters on the possibility for appearance of a contact between the road surface and the vehicle floor at crossing single cosinus like unevenness
Keywords: road uneven, car, suspension

Abstract: The influence of the vehicle parameters such as: coefficient of elasticity, coefficient of damper of the suspension and the length of the vehicle base on the possibility for appearance of a contact between the road surfaces and the lower part of the chassis were investigated in the present paper. The change in the vehicle clirens at crossing the single road unevenness with different wool length with cosinus like form and different vehicle speed was also studied.

References

 1. Kropac O., Mucka P., Longitudinal road unevenness with periodic components: characterization and effects on people in a traversing vehicle and the loading of the pavement, Journal Automobile Engineering, vol.219, 2005.
 2. Maurice J., Berzeri M., Pacejka H.B., Pragmatic tyre model for short wavelength side slip variations, Vehicle System Dynamics, 1998.
 3. MF-Tyre & MF - Swift 6.0, User Manual 2005, http://www.delf-tyre.com
 4. Nedelchev K., Investigation on the influence of the connection elasticity in the articulated bus turntable upon the stresses of the front frame of the rear unit, International Scientific Meeting Motor Vehicles & Engines, Kragujevac, 04. - 06.10.2006.
 5. Кралов И., Генов Ю., Полихронов Г., Влияние на джонтовата връзка на релсите върху вертикалните трептения на коша на чешка трамвайна мотриса Т6А2, Механика на машините, бр.45, 2003, Варна.
 6. Неделчев К., Изследване на възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и пода на автомобила при преминаване през единични неравности с косинусоидална форма, БулТранс 2009, Созопол, 2009.

Issue

Mechanics of Machines, vol. 90, issue 6, pp. 20-28, 2010, Bulgaria, Varna, TU - Varna, ISBN 0861‐ 9727

Copyright Mechanics of Machines, Varna

Full text of the publication

Вид: статия в списание