Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И., Кунчев, Л. П.
Заглавие: Алгоритъм за пресмятане плавността на движение на дву, три и многоосни еднозвенни транспортни средства с отчитане схематизацията на многомасовите динамични модели ЧАСТ II
Ключови думи: динамика, транспортно средство, плавност на движение, моделиране

Абстракт: Статията разглежда възможността за автоматизирано определяне на членовете на инерционната, еластичната и матрицата на нелинейните съпротивления (М,С и В) за динамични системи, чието движение се описва със система обикновен диференциални уравнения от втори ред - M.DDq + B.Dq + C.q = F(t). .

Библиография

 1. Кунчев Л.П., Неделчев К.И.., Схематизация на процеса на изследване на плавността на движение за дву, три и многоосни транспортни средства с отчитане окачването на надпод-ресорените маси,, ПМ’05, 2005.
 2. Кунчев Л.П., Яначков Г.M., Схематизация на процеса на изследване на плавността на движение за дву, три и четириосни автомобили, Motauto’03, 2003.
 3. Фурунжиев Р.И., Автоматизированное проектирование колебательнûх систем, Минск, Вûшýйшая школа, 1977.
 4. Genta G., Motor vehicle dynamics, London, Word Scientific, 1997.
 5. Castillo J.M., Pintado P., Benitez F.G., Optimization for vehicle suspension, Vehicle System Dynamics, 19 (1990) , pp.331-352
 6. Sharp R.S. Use of the symbolic multibody modeling code AUTOSIM for vehicle dynamics, Automotive Vehicle Technologies, AUTOTECH’97, Mech. Eng. Publ., 1997-7, pp. 189-197.

Издание

Механика на машините, том 64, брой 3, стр. стр. 71-78, 2006, България, Варна, ТУ-Варна, ISBN 0861‐9727

Издателските права се държат от Mechanics of Machines, Varna

Пълен текст на публикацията

Autors: Nedelchev, K. I., Kunchev, L. P.
Title: Algorithm for computing the dynamic comfort for single vehicles with two, three and more driving (driven) axles and using formal presenting the matrices of equations Part II
Keywords: dynamics, vehicle, ride comfort, modeling

Abstract: The paper investigates possibility to create algorithm for obtaining the differential equations of motion for one class of transport dynamical system, without using Lagrange’s method. In the work is shown one method gives connections between parameters of vehicles and members of matrices M, B and C, like elements of equation M.DDq + B.Dq + C.q = F(t).

References

 1. Кунчев Л.П., Неделчев К.И.., Схематизация на процеса на изследване на плавността на движение за дву, три и многоосни транспортни средства с отчитане окачването на надпод-ресорените маси,, ПМ’05, 2005.
 2. Кунчев Л.П., Яначков Г.M., Схематизация на процеса на изследване на плавността на движение за дву, три и четириосни автомобили, Motauto’03, 2003.
 3. Фурунжиев Р.И., Автоматизированное проектирование колебательнûх систем, Минск, Вûшýйшая школа, 1977.
 4. Genta G., Motor vehicle dynamics, London, Word Scientific, 1997.
 5. Castillo J.M., Pintado P., Benitez F.G., Optimization for vehicle suspension, Vehicle System Dynamics, 19 (1990) , pp.331-352
 6. Sharp R.S. Use of the symbolic multibody modeling code AUTOSIM for vehicle dynamics, Automotive Vehicle Technologies, AUTOTECH’97, Mech. Eng. Publ., 1997-7, pp. 189-197.

Issue

Mechanics of Machines, vol. 64, issue 3, pp. 71-78, 2006, Bulgaria, Varna, TU - Varna, ISBN 0861‐9727

Copyright Mechanics of Machines, Varna

Full text of the publication

Вид: статия в списание