Оригинал (Original)
Автори: Димитров, С. С., Неделчев, К. И.
Заглавие: Система за експериментално изследване на характеристиките на хидростатични кормилни системи
Ключови думи: хидростатична кормилната система, системи за измерване, характеристики на хидростатична кормилна система, параметри на хидростатична кормилна система

Абстракт: В работата е представена мобилна система за измерване на параметрите и характеристиките на хидростатични кормилни системи и разработената програма за запис и обработка на информацията от възприематели. Програмата е направена в среда на LabView. Системата е монтирана и изпробвана на стенд за изпитване на карна хидростатична кормилна система. При сравняване на характеристиките и параметрите на уредбата и с еталонни може да се определи състоянието, както на цялата уредба така и на отделните и елементи.

Библиография

  1. “LabVIEW. Data Acquisition. Basics Manual”, NATIONAL INSTRUMENT, 2000
  2. “LabVIEW. Measurements Manual”, NATIONAL INSTRUMENT, 2003
  3. “LabVIEW. Analysis Concepts”, NATIONAL INSTRUMENT, 2004
  4. Неделчев К.И., Гигов Б. И., Система за експериментално изследване на статичните характеристики на пневматични гуми, trans&MOTAUTO’07+, 08.10 – 10.11.2007г., Русе.
  5. Неделчев К.И., Кунчев Л. П, Система за експериментално изследване на ускорителните и спирачни свойства на транспортни средства, trans&MOTAUTO’07+, 08.10 – 10.11.2007г., Русе.

Издание

VI Mеждународна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO’08+, том 2, стр. стр. 136-139, 2008, България, Созопол, НТС по машиностроене, ISSN 1313-5031

Издателските права се държат от НТС по машиностроене

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov, S. S., Nedelchev, K. I.
Title: System for experimental investigation of the characteristics hydrostatic steering system
Keywords: hydrostatic steering system, measurement systems, characteristics hydrostatic steering, parameters hydrostatic steering

Abstract: A mobile system for measuring of the parameters and characteristic of the hydrostatic steering wheel systems is investigated in this study and a program for record and treatment of the information from the sensors is investigated as well. Thi program is made using LabView. The system is assembly and test on the construction for testing of the fork lift hydrostatic steering wheel. At the comparison of the characteristics and the parameters of the system with the basic one, it can be define ihe condition of the system and its elements as well.

References

  1. “LabVIEW. Data Acquisition. Basics Manual”, NATIONAL INSTRUMENT, 2000
  2. “LabVIEW. Measurements Manual”, NATIONAL INSTRUMENT, 2003
  3. “LabVIEW. Analysis Concepts”, NATIONAL INSTRUMENT, 2004
  4. Неделчев К.И., Гигов Б. И., Система за експериментално изследване на статичните характеристики на пневматични гуми, trans&MOTAUTO’07+, 08.10 – 10.11.2007г., Русе.
  5. Неделчев К.И., Кунчев Л. П, Система за експериментално изследване на ускорителните и спирачни свойства на транспортни средства, trans&MOTAUTO’07+, 08.10 – 10.11.2007г., Русе.

Issue

VI International Scientific Technical Conference trans&MOTAUTO’08+, vol. 2, pp. 136-139, 2008, Bulgaria, Sozopol, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISSN 1313-5031

Copyright НТС по машиностроене

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум