8198

Публикации
Publications

1344

Автори
Autors

8199

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
751 Aleksandrova, M. P., A. Ozturk., Capacitive MEMS Compression Sensor for Touchscreen Display Applications (2012)
752 Aleksandrova, M. P., G. Kolev., I. Cholakova., G. Bodurov., Photolithography versus lift off process for pattering of sputtered indium tin oxide for flexible displays (2012)
753 Dobrikov, G. H., Aleksandrova, M. P., G. M. Dobrikov., Thermally activated current for defect analysis in electroluminescent devices based on new synthesized low-molecular weight compound (2012)
754 G. Kolev., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Denishev, K. H., P. Truhchev., Piezoelectric MEMS Stress Sensor with Thin Lead Zirconate Titanate (PZT) Layer (2012)
755 Aleksandrova, M. P., Influence of the Operating Temperature on the Organic Flexible Display’s Performance for Mobile Applications (2012)
756 Aleksandrova, M. P., I. Cholakova., G. Bodurov., G. Kolev., Dobrikov, G. H., Influence of UV Treatment on the Electro-optical Properties of Indium Tin Oxide Films Used in Flexible Displays (2012)
757 Aleksandrova, M. P., Effect of the luminescent layer thickness on the conduction mechanism in light-emitting devices (2013)
758 Vania Rangelova /Garbeva/., MATHEMATICAL MODEL OF THE BEHAVIOR ON THE TISSUE BIOSENSOR WITH PRESENCE OF THE MEASURED SUBSTRATE IN THE TISSUE (2000)
759 Rangelova, V. I., Kodjabashev, I. N., Neykov Al., INVESTIGATION OF REPEATABILITY AND ERROR INSTABILITY ANALYSIS OF TISSUE BIOSENSOR (2002)
760 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНИ ФИЛТРИ В МАТЛАБ СРЕДА (2013)
761 Иванов, Г. И., Ахмед, С. А., Костов, И. Й., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЪГЛОВАТА СКОРОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА БАЗА НЕВРОНЕН MRAS МОДЕЛ С РАЗМИТА АДАПТАЦИЯ НА СКОРОСТТА НА ОБУЧЕНИЕ (2013)
762 Nikolov, N. L., Dolchinkov R. S., Galabov, V. B., Latinovic V. N., Meshing characteristics of Hypocycloidal Gears (2003)
763 Dolchinkov R. S., Galabov, V. B., Nikolov, N. L., Latinovic V. N., Synthesis of Hypocycloidal Gears (2003)
764 Todorov, G. D., Peikov V. M., Kamberov, K. H., Nikolov, N. L., Power Tools Pneumatic Impact Mechanism Modelling and Robust Analysis (2010)
765 Даскалов, П. И., Митев, Р. Д., Ротационно изтегляне (спининговане) на машини с ЦПУ (2013)
766 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., G. D. Kolev., Cholakova, I. N., Improvement of the injection efficiency in organic light emitting devices by additional spray deposited hole transporting layer (2013)
767 Асенов, С. М., Чожгова А. Н., ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ (2013)
768 Асенов, С. М., Чожгова А. Н., ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА НАЛЯГАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА НА САМОЛЕТИ С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (2013)
769 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ (2013)
770 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., СЪСТОЯНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА АСИНХРОННИТЕ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ. МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (2013)
771 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., MEMS Design Using Mems Xplorer and Skill (2013)
772 Spasova, M.L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Radonov, R. I., Rusev, R. P., Overview of Carbon Nanotube Field-Effect Transistors (2013)
773 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Е-документ (2013)
774 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Analysis of temperature influence on titaniumdioxide memristor characteristics at pulse mode (2013)
775 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Investigation of memristors’ own parasitic parameters and mutual inductances between neighbouring elements of a memristor matrix and their influence on the characteristics (2013)
776 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Analysis of the mutual inductive and capacitive connections and tolerances of memristor’s parameter’s of a memristor memory matrix (2013)
777 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Syntheses of a PSpice Model of a Titaniumdioxide Memristor and Wien Memristor generator (2013)
778 Kirilov S.M., Yordanov R.S., Mladenov, V. M., Analysis and Synthesis of Band-Pass and Notch Memristor Filters (2013)
779 Йорданов Р.С., Комсалов Г.В., Ценов Г.Ц., Младенов, В. М., Оптимизационна процедура с разширено моделиране, включващо и капацитет на линиите за определяне на локацията на оптимални резервиращи паралелни линии при електроразпределителните мрежи (2013)
780 Петков, П. Х., Робастно управление на четирироторен хеликоптер (2013)
781 Димитров, В. Д., ПРИЛОЖИМОСТ НА МУЛТИМЕДИЕН ПЛЕЙЪР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМАШНА IPTV МРЕЖА (2013)
782 Ivancheva, V. M., Bozhidar Dzhudzhev., Examination of capacitive transducers and their use for measurement of small linear displacements (2013)
783 Dzhudzhev B. P., Ivancheva, V. M., Vibration Measurement with Piezoelectric Transducer (2013)
784 Ivancheva, V. M., Bozhidar Dzhudzhev., MEASUREMENT OF SMALL LINEAR DISPLACEMENTS WITH INDUCTIVE TRANSDUCER (2013)
785 Михов, М. Р., Жилевски, М. М., Въвеждане на допълнителна координатна ос при клас металорежещи машини с цифрово-програмно управление (2013)
786 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Разработване на шумови източници на езика Verilog-A (2013)
787 Иванчева, В. М., Джуджев Б., ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ С ИНДУКТИВНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ (2013)
788 Yordanova, S. T., Merazchiev D., Mladenov, V. M., Fuzzy control of carbon dioxide concentration in premises (2013)
789 Man Tianxing., Nataly Zhukova., Tsochev, G. R., A Multilevel Intelligent Assistant for Multilevel Social Network Analysis (2020)
790 Spasova, M. L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Overview of Nanowire Field-Effect Transistors (2013)
791 Dimitrov A. D., Dimitrov, K. L., Method for design of system for magnetotherapy using “running” random low (2013)
792 Dimitrov A. D., Dimitrov, K. L., METHODS AND ALGORITHMS FOR GENERATION OF RANDOM LOW FREQUENCY SERIES OF SIGNALS FOR MAGNETO THERAPY (2013)
793 Dimitrov, D. T., Petrova, A.P., Propagation of microwave electromagnetic filed in live tissues (2013)
794 Dimitrov, D. T., Petrova, A . P., Influence and image of the UHF electromagnetic filed on the human body (2013)
795 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tzanova, S. S., Tsankov R. Ts., Simonne N., Design and Investigation of 0.18µm CMOS Hall Sensors with different dimensions (2013)
796 Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Todorov, M. H., SPICE modelling of magnetoresistive sensors (2013)
797 Алексиев, С. Л., Начев Н., МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ХИДРОМАШИНА ЧРЕЗ ХИПОЦИКЛОИДА (2013)
798 Алексиев, С. Л., Начев Н., Велев Е., МЕТОДИКА ЗА КОНСТРУИРАНЕ ГЕРОЛКОВА ХИДРОМАШИНА КАТО ОПРЕДЕЛЯЩИ СА РАЗМЕРИТЕ НА РОЛКИТЕ (2013)
799 Takov, T. B., Cholakova, I. N., Georgiev Y., Design and Signal Processing Techniques on 0.18um CMOS Hall Microsensors (2013)
800 Aleksiev, S. L., Nachev N., Velev E., DECIPHERING AN EXISTING DESIGN GEROTOR HYDRAULIC GEAR PAIR (2013)