10775

Публикации
Publications

1526

Автори
Autors

10776

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
751 Костов, И. Й., Запрянов Г., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА АСИНХРОННА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАСКАДА В РЕЖИМ НА МДЗ (2009)
752 Kostov, I. J., Spasov, V. K., Rangelova, V. J., APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF INDUCTION MOTORS (2009)
753 Спасов, В. К., Костов, И. Й., Шишкова С., Сравнителен анализ на методите за изчисляване на сила в 2d МКЕ (2005)
754 Мишков, Р. Л., Костов, И. Й., Nonlinear state space models of the generalized induction electromechanical converter based on a stationary coordinate frame (2005)
755 Киров, В. И., Янакиев О. Б., Неделчев, К. И., Методика за идентификация на състоянието на кормилни уредби с хидравлично усилване тип зъбна рейка (2012)
756 Полихронов, Г. Т., Неделчев, К. И., Кралов, И. М., Геометричен синтез на местоположението на допълнителната маса върху тънкостенна плоча с цел изменение на определени собствени честоти при различни гранични условия (2012)
757 Неделчев, К. И., Полихронов, Г. Т., Кралов, И. М., Синтез на масовите и инерционните параметри на допълнителна маса с цел максимално изменение на определени собствени честоти на тънкостенни плочи (2008)
758 Неделчев, К. И., Изследване влиянието на системите за активно регулиране на скоростта на автомобилите върху пропускателната способност на светофарна уредба (2010)
759 Костов, И. Й., Мишков, Р. Л., ОПТИМИЗАЦИЯ НА КЛАС АСИНХРОННИ ЗАДВИЖВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ И ФАКТОР НА МОЩНОСТТА (2006)
760 Костов, И. Й., Мишков, Р. Л., ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУВХОДОВА НЕЛИНЕЙНА СИСТЕМА (2008)
761 Неделчев, К. И., Mетоди и средства за повишаване на средната скорост на движение на транспортните средства (2009)
762 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., K. Gesheva., G. Bodurov., I. Cholakova., Deposition of Transparent Electrodes for the Future Generation of Flexible Displays (2012)
763 Aleksandrova, M. P., A. Ozturk., Capacitive MEMS Compression Sensor for Touchscreen Display Applications (2012)
764 Aleksandrova, M. P., G. Kolev., I. Cholakova., G. Bodurov., Photolithography versus lift off process for pattering of sputtered indium tin oxide for flexible displays (2012)
765 Dobrikov, G. H., Aleksandrova, M. P., G. M. Dobrikov., Thermally activated current for defect analysis in electroluminescent devices based on new synthesized low-molecular weight compound (2012)
766 G. Kolev., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Denishev, K. H., P. Truhchev., Piezoelectric MEMS Stress Sensor with Thin Lead Zirconate Titanate (PZT) Layer (2012)
767 Aleksandrova, M. P., Influence of the Operating Temperature on the Organic Flexible Display’s Performance for Mobile Applications (2012)
768 Aleksandrova, M. P., I. Cholakova., G. Bodurov., G. Kolev., Dobrikov, G. H., Influence of UV Treatment on the Electro-optical Properties of Indium Tin Oxide Films Used in Flexible Displays (2012)
769 Aleksandrova, M. P., Effect of the luminescent layer thickness on the conduction mechanism in light-emitting devices (2013)
770 Vania Rangelova /Garbeva/., MATHEMATICAL MODEL OF THE BEHAVIOR ON THE TISSUE BIOSENSOR WITH PRESENCE OF THE MEASURED SUBSTRATE IN THE TISSUE (2000)
771 Rangelova, V. I., Kodjabashev, I. N., Neykov Al., INVESTIGATION OF REPEATABILITY AND ERROR INSTABILITY ANALYSIS OF TISSUE BIOSENSOR (2002)
772 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНИ ФИЛТРИ В МАТЛАБ СРЕДА (2013)
773 Иванов, Г. И., Ахмед, С. А., Костов, И. Й., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЪГЛОВАТА СКОРОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА БАЗА НЕВРОНЕН MRAS МОДЕЛ С РАЗМИТА АДАПТАЦИЯ НА СКОРОСТТА НА ОБУЧЕНИЕ (2013)
774 Nikolov, N. L., Dolchinkov R. S., Galabov, V. B., Latinovic V. N., Meshing characteristics of Hypocycloidal Gears (2003)
775 Dolchinkov R. S., Galabov, V. B., Nikolov, N. L., Latinovic V. N., Synthesis of Hypocycloidal Gears (2003)
776 Todorov, G. D., Peikov V. M., Kamberov, K. H., Nikolov, N. L., Power Tools Pneumatic Impact Mechanism Modelling and Robust Analysis (2010)
777 Даскалов, П. И., Митев, Р. Д., Ротационно изтегляне (спининговане) на машини с ЦПУ (2013)
778 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., G. D. Kolev., Cholakova, I. N., Improvement of the injection efficiency in organic light emitting devices by additional spray deposited hole transporting layer (2013)
779 Асенов, С. М., Чожгова А. Н., ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ (2013)
780 Асенов, С. М., Чожгова А. Н., ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА НАЛЯГАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА НА САМОЛЕТИ С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (2013)
781 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ (2013)
782 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., СЪСТОЯНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА АСИНХРОННИТЕ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ. МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (2013)
783 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., MEMS Design Using Mems Xplorer and Skill (2013)
784 Spasova, M.L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Radonov, R. I., Rusev, R. P., Overview of Carbon Nanotube Field-Effect Transistors (2013)
785 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Е-документ (2013)
786 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Analysis of temperature influence on titaniumdioxide memristor characteristics at pulse mode (2013)
787 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Investigation of memristors’ own parasitic parameters and mutual inductances between neighbouring elements of a memristor matrix and their influence on the characteristics (2013)
788 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Analysis of the mutual inductive and capacitive connections and tolerances of memristor’s parameter’s of a memristor memory matrix (2013)
789 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Syntheses of a PSpice Model of a Titaniumdioxide Memristor and Wien Memristor generator (2013)
790 Kirilov S.M., Yordanov R.S., Mladenov, V. M., Analysis and Synthesis of Band-Pass and Notch Memristor Filters (2013)
791 Йорданов Р.С., Комсалов Г.В., Ценов Г.Ц., Младенов, В. М., Оптимизационна процедура с разширено моделиране, включващо и капацитет на линиите за определяне на локацията на оптимални резервиращи паралелни линии при електроразпределителните мрежи (2013)
792 Петков, П. Х., Робастно управление на четирироторен хеликоптер (2013)
793 Димитров, В. Д., ПРИЛОЖИМОСТ НА МУЛТИМЕДИЕН ПЛЕЙЪР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМАШНА IPTV МРЕЖА (2013)
794 Ivancheva, V. M., Bozhidar Dzhudzhev., Examination of capacitive transducers and their use for measurement of small linear displacements (2013)
795 Dzhudzhev B. P., Ivancheva, V. M., Vibration Measurement with Piezoelectric Transducer (2013)
796 Ivancheva, V. M., Bozhidar Dzhudzhev., MEASUREMENT OF SMALL LINEAR DISPLACEMENTS WITH INDUCTIVE TRANSDUCER (2013)
797 Михов, М. Р., Жилевски, М. М., Въвеждане на допълнителна координатна ос при клас металорежещи машини с цифрово-програмно управление (2013)
798 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Разработване на шумови източници на езика Verilog-A (2013)
799 Иванчева, В. М., Джуджев Б., ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ С ИНДУКТИВНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ (2013)
800 Yordanova, S. T., Merazchiev D., Mladenov, V. M., Fuzzy control of carbon dioxide concentration in premises (2013)