8620

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8621

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
751 Неделчев, К. И., Mетоди и средства за повишаване на средната скорост на движение на транспортните средства (2009)
752 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., K. Gesheva., G. Bodurov., I. Cholakova., Deposition of Transparent Electrodes for the Future Generation of Flexible Displays (2012)
753 Aleksandrova, M. P., A. Ozturk., Capacitive MEMS Compression Sensor for Touchscreen Display Applications (2012)
754 Aleksandrova, M. P., G. Kolev., I. Cholakova., G. Bodurov., Photolithography versus lift off process for pattering of sputtered indium tin oxide for flexible displays (2012)
755 Dobrikov, G. H., Aleksandrova, M. P., G. M. Dobrikov., Thermally activated current for defect analysis in electroluminescent devices based on new synthesized low-molecular weight compound (2012)
756 G. Kolev., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Denishev, K. H., P. Truhchev., Piezoelectric MEMS Stress Sensor with Thin Lead Zirconate Titanate (PZT) Layer (2012)
757 Aleksandrova, M. P., Influence of the Operating Temperature on the Organic Flexible Display’s Performance for Mobile Applications (2012)
758 Aleksandrova, M. P., I. Cholakova., G. Bodurov., G. Kolev., Dobrikov, G. H., Influence of UV Treatment on the Electro-optical Properties of Indium Tin Oxide Films Used in Flexible Displays (2012)
759 Aleksandrova, M. P., Effect of the luminescent layer thickness on the conduction mechanism in light-emitting devices (2013)
760 Vania Rangelova /Garbeva/., MATHEMATICAL MODEL OF THE BEHAVIOR ON THE TISSUE BIOSENSOR WITH PRESENCE OF THE MEASURED SUBSTRATE IN THE TISSUE (2000)
761 Rangelova, V. I., Kodjabashev, I. N., Neykov Al., INVESTIGATION OF REPEATABILITY AND ERROR INSTABILITY ANALYSIS OF TISSUE BIOSENSOR (2002)
762 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНИ ФИЛТРИ В МАТЛАБ СРЕДА (2013)
763 Иванов, Г. И., Ахмед, С. А., Костов, И. Й., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЪГЛОВАТА СКОРОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА БАЗА НЕВРОНЕН MRAS МОДЕЛ С РАЗМИТА АДАПТАЦИЯ НА СКОРОСТТА НА ОБУЧЕНИЕ (2013)
764 Nikolov, N. L., Dolchinkov R. S., Galabov, V. B., Latinovic V. N., Meshing characteristics of Hypocycloidal Gears (2003)
765 Dolchinkov R. S., Galabov, V. B., Nikolov, N. L., Latinovic V. N., Synthesis of Hypocycloidal Gears (2003)
766 Todorov, G. D., Peikov V. M., Kamberov, K. H., Nikolov, N. L., Power Tools Pneumatic Impact Mechanism Modelling and Robust Analysis (2010)
767 Даскалов, П. И., Митев, Р. Д., Ротационно изтегляне (спининговане) на машини с ЦПУ (2013)
768 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., G. D. Kolev., Cholakova, I. N., Improvement of the injection efficiency in organic light emitting devices by additional spray deposited hole transporting layer (2013)
769 Асенов, С. М., Чожгова А. Н., ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ (2013)
770 Асенов, С. М., Чожгова А. Н., ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА НАЛЯГАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА НА САМОЛЕТИ С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (2013)
771 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ (2013)
772 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., СЪСТОЯНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА АСИНХРОННИТЕ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ. МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (2013)
773 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., MEMS Design Using Mems Xplorer and Skill (2013)
774 Spasova, M.L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Radonov, R. I., Rusev, R. P., Overview of Carbon Nanotube Field-Effect Transistors (2013)
775 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Е-документ (2013)
776 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Analysis of temperature influence on titaniumdioxide memristor characteristics at pulse mode (2013)
777 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Investigation of memristors’ own parasitic parameters and mutual inductances between neighbouring elements of a memristor matrix and their influence on the characteristics (2013)
778 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Analysis of the mutual inductive and capacitive connections and tolerances of memristor’s parameter’s of a memristor memory matrix (2013)
779 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Syntheses of a PSpice Model of a Titaniumdioxide Memristor and Wien Memristor generator (2013)
780 Kirilov S.M., Yordanov R.S., Mladenov, V. M., Analysis and Synthesis of Band-Pass and Notch Memristor Filters (2013)
781 Йорданов Р.С., Комсалов Г.В., Ценов Г.Ц., Младенов, В. М., Оптимизационна процедура с разширено моделиране, включващо и капацитет на линиите за определяне на локацията на оптимални резервиращи паралелни линии при електроразпределителните мрежи (2013)
782 Петков, П. Х., Робастно управление на четирироторен хеликоптер (2013)
783 Димитров, В. Д., ПРИЛОЖИМОСТ НА МУЛТИМЕДИЕН ПЛЕЙЪР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМАШНА IPTV МРЕЖА (2013)
784 Ivancheva, V. M., Bozhidar Dzhudzhev., Examination of capacitive transducers and their use for measurement of small linear displacements (2013)
785 Dzhudzhev B. P., Ivancheva, V. M., Vibration Measurement with Piezoelectric Transducer (2013)
786 Ivancheva, V. M., Bozhidar Dzhudzhev., MEASUREMENT OF SMALL LINEAR DISPLACEMENTS WITH INDUCTIVE TRANSDUCER (2013)
787 Михов, М. Р., Жилевски, М. М., Въвеждане на допълнителна координатна ос при клас металорежещи машини с цифрово-програмно управление (2013)
788 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Разработване на шумови източници на езика Verilog-A (2013)
789 Иванчева, В. М., Джуджев Б., ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ С ИНДУКТИВНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ (2013)
790 Yordanova, S. T., Merazchiev D., Mladenov, V. M., Fuzzy control of carbon dioxide concentration in premises (2013)
791 Man Tianxing., Nataly Zhukova., Tsochev, G. R., A Multilevel Intelligent Assistant for Multilevel Social Network Analysis (2020)
792 Spasova, M. L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Overview of Nanowire Field-Effect Transistors (2013)
793 Dimitrov A. D., Dimitrov, K. L., Method for design of system for magnetotherapy using “running” random low (2013)
794 Dimitrov A. D., Dimitrov, K. L., METHODS AND ALGORITHMS FOR GENERATION OF RANDOM LOW FREQUENCY SERIES OF SIGNALS FOR MAGNETO THERAPY (2013)
795 Dimitrov, D. T., Petrova, A.P., Propagation of microwave electromagnetic filed in live tissues (2013)
796 Dimitrov, D. T., Petrova, A . P., Influence and image of the UHF electromagnetic filed on the human body (2013)
797 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tzanova, S. S., Tsankov R. Ts., Simonne N., Design and Investigation of 0.18µm CMOS Hall Sensors with different dimensions (2013)
798 Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Todorov, M. H., SPICE modelling of magnetoresistive sensors (2013)
799 Алексиев, С. Л., Начев Н., МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ХИДРОМАШИНА ЧРЕЗ ХИПОЦИКЛОИДА (2013)
800 Алексиев, С. Л., Начев Н., Велев Е., МЕТОДИКА ЗА КОНСТРУИРАНЕ ГЕРОЛКОВА ХИДРОМАШИНА КАТО ОПРЕДЕЛЯЩИ СА РАЗМЕРИТЕ НА РОЛКИТЕ (2013)