11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
751 Kostov, I. J., Rangelova, V. J., POWER FACTOR DETERMINATION OF INDUCTION MOTOR FREQUENCY CONTROLLED DRIVES (2010)
752 Костов, И. Й., Запрянов Г., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА АСИНХРОННА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАСКАДА В РЕЖИМ НА МДЗ (2009)
753 Kostov, I. J., Spasov, V. K., Rangelova, V. J., APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF INDUCTION MOTORS (2009)
754 Спасов, В. К., Костов, И. Й., Шишкова С., Сравнителен анализ на методите за изчисляване на сила в 2d МКЕ (2005)
755 Мишков, Р. Л., Костов, И. Й., Nonlinear state space models of the generalized induction electromechanical converter based on a stationary coordinate frame (2005)
756 Киров, В. И., Янакиев О. Б., Неделчев, К. И., Методика за идентификация на състоянието на кормилни уредби с хидравлично усилване тип зъбна рейка (2012)
757 Полихронов, Г. Т., Неделчев, К. И., Кралов, И. М., Геометричен синтез на местоположението на допълнителната маса върху тънкостенна плоча с цел изменение на определени собствени честоти при различни гранични условия (2012)
758 Неделчев, К. И., Полихронов, Г. Т., Кралов, И. М., Синтез на масовите и инерционните параметри на допълнителна маса с цел максимално изменение на определени собствени честоти на тънкостенни плочи (2008)
759 Неделчев, К. И., Изследване влиянието на системите за активно регулиране на скоростта на автомобилите върху пропускателната способност на светофарна уредба (2010)
760 Костов, И. Й., Мишков, Р. Л., ОПТИМИЗАЦИЯ НА КЛАС АСИНХРОННИ ЗАДВИЖВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ И ФАКТОР НА МОЩНОСТТА (2006)
761 Костов, И. Й., Мишков, Р. Л., ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУВХОДОВА НЕЛИНЕЙНА СИСТЕМА (2008)
762 Неделчев, К. И., Mетоди и средства за повишаване на средната скорост на движение на транспортните средства (2009)
763 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., K. Gesheva., G. Bodurov., I. Cholakova., Deposition of Transparent Electrodes for the Future Generation of Flexible Displays (2012)
764 Aleksandrova, M. P., A. Ozturk., Capacitive MEMS Compression Sensor for Touchscreen Display Applications (2012)
765 Aleksandrova, M. P., G. Kolev., I. Cholakova., G. Bodurov., Photolithography versus lift off process for pattering of sputtered indium tin oxide for flexible displays (2012)
766 Dobrikov, G. H., Aleksandrova, M. P., G. M. Dobrikov., Thermally activated current for defect analysis in electroluminescent devices based on new synthesized low-molecular weight compound (2012)
767 G. Kolev., Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Denishev, K. H., P. Truhchev., Piezoelectric MEMS Stress Sensor with Thin Lead Zirconate Titanate (PZT) Layer (2012)
768 Aleksandrova, M. P., Influence of the Operating Temperature on the Organic Flexible Display’s Performance for Mobile Applications (2012)
769 Aleksandrova, M. P., I. Cholakova., G. Bodurov., G. Kolev., Dobrikov, G. H., Influence of UV Treatment on the Electro-optical Properties of Indium Tin Oxide Films Used in Flexible Displays (2012)
770 Aleksandrova, M. P., Effect of the luminescent layer thickness on the conduction mechanism in light-emitting devices (2013)
771 Vania Rangelova /Garbeva/., MATHEMATICAL MODEL OF THE BEHAVIOR ON THE TISSUE BIOSENSOR WITH PRESENCE OF THE MEASURED SUBSTRATE IN THE TISSUE (2000)
772 Rangelova, V. I., Kodjabashev, I. N., Neykov Al., INVESTIGATION OF REPEATABILITY AND ERROR INSTABILITY ANALYSIS OF TISSUE BIOSENSOR (2002)
773 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНИ ФИЛТРИ В МАТЛАБ СРЕДА (2013)
774 Иванов, Г. И., Ахмед, С. А., Костов, И. Й., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЪГЛОВАТА СКОРОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА БАЗА НЕВРОНЕН MRAS МОДЕЛ С РАЗМИТА АДАПТАЦИЯ НА СКОРОСТТА НА ОБУЧЕНИЕ (2013)
775 Nikolov, N. L., Dolchinkov R. S., Galabov, V. B., Latinovic V. N., Meshing characteristics of Hypocycloidal Gears (2003)
776 Dolchinkov R. S., Galabov, V. B., Nikolov, N. L., Latinovic V. N., Synthesis of Hypocycloidal Gears (2003)
777 Todorov, G. D., Peikov V. M., Kamberov, K. H., Nikolov, N. L., Power Tools Pneumatic Impact Mechanism Modelling and Robust Analysis (2010)
778 Даскалов, П. И., Митев, Р. Д., Ротационно изтегляне (спининговане) на машини с ЦПУ (2013)
779 Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., G. D. Kolev., Cholakova, I. N., Improvement of the injection efficiency in organic light emitting devices by additional spray deposited hole transporting layer (2013)
780 Асенов, С. М., Чожгова А. Н., ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ (2013)
781 Асенов, С. М., Чожгова А. Н., ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА НАЛЯГАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА НА САМОЛЕТИ С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (2013)
782 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ (2013)
783 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., СЪСТОЯНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА АСИНХРОННИТЕ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ. МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (2013)
784 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., MEMS Design Using Mems Xplorer and Skill (2013)
785 Spasova, M.L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Radonov, R. I., Rusev, R. P., Overview of Carbon Nanotube Field-Effect Transistors (2013)
786 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Е-документ (2013)
787 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Analysis of temperature influence on titaniumdioxide memristor characteristics at pulse mode (2013)
788 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Investigation of memristors’ own parasitic parameters and mutual inductances between neighbouring elements of a memristor matrix and their influence on the characteristics (2013)
789 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Analysis of the mutual inductive and capacitive connections and tolerances of memristor’s parameter’s of a memristor memory matrix (2013)
790 Mladenov, V. M., Kirilov S.M., Syntheses of a PSpice Model of a Titaniumdioxide Memristor and Wien Memristor generator (2013)
791 Kirilov S.M., Yordanov R.S., Mladenov, V. M., Analysis and Synthesis of Band-Pass and Notch Memristor Filters (2013)
792 Йорданов Р.С., Комсалов Г.В., Ценов Г.Ц., Младенов, В. М., Оптимизационна процедура с разширено моделиране, включващо и капацитет на линиите за определяне на локацията на оптимални резервиращи паралелни линии при електроразпределителните мрежи (2013)
793 Петков, П. Х., Робастно управление на четирироторен хеликоптер (2013)
794 Димитров, В. Д., ПРИЛОЖИМОСТ НА МУЛТИМЕДИЕН ПЛЕЙЪР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМАШНА IPTV МРЕЖА (2013)
795 Ivancheva, V. M., Bozhidar Dzhudzhev., Examination of capacitive transducers and their use for measurement of small linear displacements (2013)
796 Dzhudzhev B. P., Ivancheva, V. M., Vibration Measurement with Piezoelectric Transducer (2013)
797 Ivancheva, V. M., Bozhidar Dzhudzhev., MEASUREMENT OF SMALL LINEAR DISPLACEMENTS WITH INDUCTIVE TRANSDUCER (2013)
798 Iliev, I. T., Tabakov, S. D., Krasteva V. T., Application of Convolutional Neural Network for Decoding of 12-Lead Electrocardiogram from a Frequency-Modulated Audio Stream (Sonified ECG) (2023)
799 Михов, М. Р., Жилевски, М. М., Въвеждане на допълнителна координатна ос при клас металорежещи машини с цифрово-програмно управление (2013)
800 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Разработване на шумови източници на езика Verilog-A (2013)