Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я.
Заглавие: Метод за активен контрол при надлъжно шлифоване
Ключови думи: активен контрол, надлъжно шлифоване, стабилност, люнет, ротационно-центрови детайли

Абстракт: Предлага се нов експериментално изследван и патентован метод за активен контрол при надлъжно шлифоване, който може да се използва и при обработване на детайли с ниска стабилност с подвижен люнет. При проведените опити се установи, че колебанията на показанията на изследваното устройство за активен контрол (УАК) се дължат на грешките във формата на детайлите, а не на принудени трептения на контактните челюсти. Регистрираните отклонения във формата са определящи по отношение на подаването на сигнали към цифровото управление на машината. Експериментално е определено влиянието на режимите на рязане и на грапавостта върху размаха на показанията на УАК. Успешното използване на устройствата за активен контрол и при надлъжно шлифоване повишава чувствително диапазона им за практическо приложение.

Издания:

1.международна научна конференция „Авангардни машиностроителни обработки”, АМО 2008, 18-20 юни 2008 г., сборник доклади, Кранево, България, стр. стр. 313-318, 2008, България, Кранево, AMO
2.сп. „Машиностроене и електротехника”, ISSN 0025-455X, 2014, No. 10, брой 1, стр. стр. 46-50, 2014, България, София, сп. „Машиностроене и електротехника”, ISBN 0025-455Х

Пълен текст на публикацията

Autors: Stoev, L. Z., Hristov St. J.
Title: Method for in-process inspection at longitudinal grinding
Keywords: in-process inspection, longitudinal grinding, stiffness, rest, rotary parts

Abstract: In the paper is presented a new experimentally tested and patent method for in-process inspection at longitudinal grinding, which can be used when machining parts with poor stiffness with follower rest. During the experiments was established that the variations of readings of the studied device for in-process inspection are caused by errors in parts’ shape and not by induced oscillations of the contact jaws. The registered deviations in shape are decisive with respect to signals transmitted to the NC system of the machine. Experimentally was determined the influence of modes of machining and surface finish on the swing of readings of the device for in-process inspection. Successful implementation of devices for in-process inspection with longitudinal grinding increases substantially the range for their implementation in practice.

Issues:

1.International scientific conference “Advanced machine building processing”, AMO 2008, June 18 – 20, 2008, Proceedings, Kranevo, Bulgaria, pp. 313-318, 2008, Bulgaria, Kranevo, AMO
2.Mechanical engineering and electrical engineering magazine, ISSN 0025-455X, 2014, No. 10, issue 1, pp. 46-50, 2014, Bulgaria, Sofia, Machinebuilding and Electrical Engineering, ISBN 0025-455Х

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум