Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И.
Заглавие: Изследване влиянието на кинематиката на окачването на транспортните средства върху предавателните им функции
Ключови думи: окачване, кинематика, предавателна функция, градски автобус, еластичност

Абстракт: В работата се изследва влиянието на кинематиката на окачването на транспортните средства (еднозвенни градски автобуси) върху предавателните им функции. Изследва се промяната на размерите и разположението на направляващите лостове на четири лостово окачване за еднозвени градски (и туристически) автобуси. На база на 3D модел са получени амплитудно – честотните характеристики на различните варианти на окачването за три различни точки от автобуса: в масовия център на подресорената маса, на един и половина метра пред масовия център и на два и половина метра зад масови център.

Библиография

  1. Libin Li, Vibration Analsis Based on Full Multi-Body Model for the Commercial Vehicle Suspension System, Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation, Corfu Island, February 16-19, 2007, Greece.
  2. Speckert M., Dreßler K., Mauch H., MBS Simulation of a hexapod based suspension test rig, NAFEMS Seminar: „Virtual Testing – Simulation Methods as Integrated Part of an Efficient Product Development“, May 10 - 11, 2006, Germany.
  3. Кунчев Л.П., Неделчев К.И., Тенденции в развитието на градските автобуси, Семинар Машиностроене и уредостроене – Пловдив, 2004, Пловдив.
  4. Using ADAMS/Vibration, Mechanical Dynamics, Inc. 2002.
  5. Building Models in ADAMS/View, Mechanical Dynamics, Inc. 2002.

Издание

Механика на машинитe, том 74, брой 2, стр. стр. 71-74, 2008, България, Варна, ТУ - Варна, ISBN 0861‐ 9727

Издателските права се държат от Механика на машинитe

Пълен текст на публикацията

Autors: Nedelchev, K. I.
Title: Investigation of the kinematics influence of the suspension of the vehicle upon the transfer function
Keywords: suspension, kinematic, transfer function, city bus, stiffness

Abstract: The kinematics influence of the vehicles suspension (city busses) upon the transfer functions were investigated. The changes of the dimensions and locations of the suspension links of four-link suspension for city (tourist) busses were investigated as well. Basis on a 3D model, the transfer function characteristics were obtained of various variants for three different points from the bus: in the mass center of the chassis; of 1.5 m in front of the mass center and 2.5 m behind the mass center.

References

  1. Libin Li, Vibration Analsis Based on Full Multi-Body Model for the Commercial Vehicle Suspension System, Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation, Corfu Island, February 16-19, 2007, Greece.
  2. Speckert M., Dreßler K., Mauch H., MBS Simulation of a hexapod based suspension test rig, NAFEMS Seminar: „Virtual Testing – Simulation Methods as Integrated Part of an Efficient Product Development“, May 10 - 11, 2006, Germany.
  3. Кунчев Л.П., Неделчев К.И., Тенденции в развитието на градските автобуси, Семинар Машиностроене и уредостроене – Пловдив, 2004, Пловдив.
  4. Using ADAMS/Vibration, Mechanical Dynamics, Inc. 2002.
  5. Building Models in ADAMS/View, Mechanical Dynamics, Inc. 2002.

Issue

Mechanics of Machines, vol. 74, issue 2, pp. 71-74, 2008, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISBN 0861‐ 9727

Copyright Механика на машинитe

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум