Оригинал (Original)
Автори: Синапов, П. В., Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Неделчев, К. И.
Заглавие: Самовъзбуждащи фрикционни трептения на железопътна релса
Ключови думи: фрикционни трептения, системи с разпределени параметри, МКЕ

Абстракт: В работата са изследвани самовъзбуждащи се фрикционни трептения на железопътна релса при движение на подвижен железопътен състав при вписване в крива. Обектът на изследването е моделиран като система с разпределени параметри. Трептенията на релсата се възбуждат от нелинейната сила на триене, зависеща от релативната скорост на плъзгане между колелото и релсата. Задачата е решена в Matlab, в среда Simulink.

Библиография

 1. Belnikolovsky B., Particular Chapters in Mechanics, Sofia, Technical University of Sofia, 2008,
 2. Chankov, E., G. Venkov, G. Stoychev, An elastic beam mounted to a spring-mass dynamic system, AIP Conference Proceedings, Pp. 145-152, Vol. 946, 2007.
 3. Chen G. X., J. B. Xiao, Q.Y. Liu, Z.R. Zhou, Complex Eigenvalue Analysis of Railway Curve Squeal, Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation, Systems, Proceedings of the 9th International Workshop on Railway Noise, Munich, Germany, pp. 433–439 September 2007.
 4. Ch. Glocker, E. Cataldi-Spinola, R. Leine, Curve squealing of trains: Measurement, modelling and simulation, Journal of Sound and Vibration 324 (2009) 365–386.
 5. Chiello O., J.-B. Ayasse, N. Vincent, J.R. Koch, Curvesqueal of urban rolling stock—Part 3: Theoretical model, Journal of Sound and Vibration, Vol. 293, Issues 3–5, 13 June 2006, Pp. 710–727.
 6. Kononenko M., Non-linear vibrations of the mechanical systems, Keiv, 1980.
 7. Nikolov, V., V. Stoilov, Modeling and structural analysis of the axels of electrical locomotive series 46. ХVІІІ Scientific Conference “Transport 2008”, Sofia 2008.
 8. Reddy J., An Introduction to the Finite Element Method, McGraw-Hill Book Company, 1984.
 9. Sinapov, P., I. Kralov, K. Nedelchev, Mass Moments of Inertia Effect on Friction Oscillations Endurance in Two-component Mechanical System, AIP Proceedings, Vol. 1293, 2010, pp. 21-29.
 10. Singiresu S. Rao, The Finite Element Method in Engineering, Elsevier Science & Technology Books, December 2004.
 11. Thompson D. J., Railway Noise and Vibration, Elsevier, 2009.
 12. TSI–Подвижен състав, товарни вагони, 28.06.2006

Издание

Механика на машините, том 101, брой 2, стр. стр. 14 – 17, 2013, България, Варна, на ТУ - Варна, ISBN 0861‐ 9727

Издателските права се държат от Mechanics of Machines

Пълен текст на публикацията

Autors: Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Kralov, I. M., Nedelchev, K. I.
Title: Friction induced vibrations of a rail
Keywords: friction vibrations, continuous systems, FEM

Abstract: A model of rail, considered as multiple supported beam, subjected on friction induced vibration is studied in this work using FEM. The model is presented as continuous system and the mass and elastic properties of a real object are taken into account. The friction forces are nonlinear functions of the relative velocity during slipping. The problem is solved using Matlab Simulink.

References

 1. Belnikolovsky B., Particular Chapters in Mechanics, Sofia, Technical University of Sofia, 2008,
 2. Chankov, E., G. Venkov, G. Stoychev, An elastic beam mounted to a spring-mass dynamic system, AIP Conference Proceedings, Pp. 145-152, Vol. 946, 2007.
 3. Chen G. X., J. B. Xiao, Q.Y. Liu, Z.R. Zhou, Complex Eigenvalue Analysis of Railway Curve Squeal, Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation, Systems, Proceedings of the 9th International Workshop on Railway Noise, Munich, Germany, pp. 433–439 September 2007.
 4. Ch. Glocker, E. Cataldi-Spinola, R. Leine, Curve squealing of trains: Measurement, modelling and simulation, Journal of Sound and Vibration 324 (2009) 365–386.
 5. Chiello O., J.-B. Ayasse, N. Vincent, J.R. Koch, Curvesqueal of urban rolling stock—Part 3: Theoretical model, Journal of Sound and Vibration, Vol. 293, Issues 3–5, 13 June 2006, Pp. 710–727.
 6. Kononenko M., Non-linear vibrations of the mechanical systems, Keiv, 1980.
 7. Nikolov, V., V. Stoilov, Modeling and structural analysis of the axels of electrical locomotive series 46. ХVІІІ Scientific Conference “Transport 2008”, Sofia 2008.
 8. Reddy J., An Introduction to the Finite Element Method, McGraw-Hill Book Company, 1984.
 9. Sinapov, P., I. Kralov, K. Nedelchev, Mass Moments of Inertia Effect on Friction Oscillations Endurance in Two-component Mechanical System, AIP Proceedings, Vol. 1293, 2010, pp. 21-29.
 10. Singiresu S. Rao, The Finite Element Method in Engineering, Elsevier Science & Technology Books, December 2004.
 11. Thompson D. J., Railway Noise and Vibration, Elsevier, 2009.
 12. TSI–Подвижен състав, товарни вагони, 28.06.2006

Issue

Mechanics of Machines, vol. 101, issue 2, pp. 14 – 17, 2013, Bulgaria, Varna, TU - Varna, ISBN 0861‐ 9727

Copyright Mechanics of Machines

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум