Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я.
Заглавие: Точност на формата на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност при надлъжно шлифоване с ръчно поднастроиваем люнет
Ключови думи: точност, стабилност, шлифоване, люнет

Абстракт: В публикацията са приведени данни от изследвания на нов метод за надлъжно шлифоване, с използване на ръчно поднастроиваем люнет. Последният е установен върху мост над надлъжната маса на кръглошлифовъчна машина, който е неподвижно закрепен към тялото на машината. Опората на люнета, разположена срещу шлифовъчния диск, не позволява огъване на детайла под действие на радиалната сила на рязане при надлъжното му шлифоване. С това се повишава точността на формата на детайла в надлъжно сечение при висока производителност.

Библиография

  Издание

  конференция с международно научно участие AMTECH 2005, 9-11 ноември 2005 г., сборник научни трудове на ТУ-Русе „Прогресивни машиностроителни технологии”, Русе, България, том 44, серия 2, том 44, брой 2, стр. стр. 411-416, 2005, България, Русе, сборник научни трудове на ТУ-Русе „Прогресивни машиностроителни технологии”

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z., Hristov St. J.
  Title: Accuracy of shape of rotary parts with poor rigidity at longitudinal grinding with manually adjusted rest
  Keywords: accuracy, rigidity, grinding, rest

  Abstract: In the paper are presented data for the study of a new method for longitudinal grinding using manually adjusted rest. It’s attached to a bridge above the longitudinal table of a cylindrical grinding machine. The bridge is fixed to machine’s bed. The base of the rest is placed against the grinding wheel and prevents bending of the part caused by the radial cutting force at longitudinal grinding. This increases accuracy of part’s shape in longitudinal section providing high productivity.

  References

   Issue

   International scientific conference AMTECH 2005, November 9 – 11, 2005, Proceedings of the Technical University of Ruse “Progressive machine building technologies”, Ruse, Bulgaria, Volume 44, series 2, vol. 44, issue 2, pp. 411-416, 2005, Bulgaria, Ruse, AMTECH 2005

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум