Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т., Барарова M.
Заглавие: Комутация в широколентови интегрални мрежи
Ключови думи: комутация, широколентови интегрални мрежи

Библиография

  Издание

  Сп. Съобщения и информатика, том 1, брой 2, стр. стр. 11-12, 1999, България, София, БТК, ISSN 0861-1858
  Autors: Mirtchev, S. T., Bararova M.
  Title: Switching in broadband integrated networks
  Keywords: BISDN, switching

  References

   Issue

   Communications and Informatics, vol. 1, issue 2, pp. 11-12, 1999, Bulgaria, Sofia, BTC, ISSN 0861-1858

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание