Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Оценка на качеството на обслужване в IP мрежи при отчитане на неравномерността на процесите на постъпване и освобождаване
Ключови думи: single server queue, Poisson and Bernoulli process, state-dependent rates

Библиография

  Издание

  Национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2016”, том 1, брой 1, стр. стр. 105-113, 2016, България, София, СЕЕС, ISSN 1314-2690
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: QUALITY OF SERVICE EVALUATION IN IP NETWORKS WITH PEAKED ARRIVAL AND DEPARTURE PROCESSES
  Keywords: single server queue, Poisson and Bernoulli process, state-dependent rates

  References

   Issue

   NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION TELECOM 2016, vol. 1, issue 1, pp. 105-113, 2016, Bulgaria, Sofia, CEEC, ISSN 1314-2690

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar