Оригинал (Original)
Автори: Атамян, Д. К., Мирчев, С. Т., Голева, Р. И.
Заглавие: Трафично изследване на приоритетното обслужване на IP трафик
Ключови думи: priority queue discipline, queue length, waiting time

Библиография

  Издание

  Национална научно-техническа конференция с международно участие “Телеком 2016”, том 1, брой 1, стр. стр. 21-28, 2016, България, София, СЕЕС, ISSN 1314-2690
  Autors: Atamian, D. K., Mirtchev, S. T., Goleva, R. I.
  Title: TRAFFIC INVESTIGATION OF IP TRAFFIC PRIORITY SERVICES
  Keywords: priority queue discipline, queue length, waiting time

  References

   Issue

   NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION TELECOM 2016, vol. 1, issue 1, pp. 21-28, 2016, Bulgaria, Sofia, CEEC, ISSN 1314-2690

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar