8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2201 Пандиев, И. М., Изследване на VFOA – и CFOA – базираните усилвателни стъпала в честотна област при отчитане на входните и изходните паразитни капацитети (2015)
2202 Pandiev, I. M., Todorov, T. G., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Current conveyor based sinusoidal oscillators employing quartz crystal resonators behaving as inductors (2009)
2203 Соколов, Е. Е., Методика и апаратура за получаване характеристиките на кормилен хидравличен демпфер (2017)
2204 Pandiev, I. M., Todorov, T. G., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., A practical approach to design and analysis sinusoidal oscillators (2009)
2205 Начев Н., Пандиев, И. М., Измерване на сили. Петканален измервателен усилвател на сили (2011)
2206 Начев Н., Пандиев, И. М., Изпитване на уреди и апарати. Част 2: Технически средства за изпитване (2012)
2207 Пандиев, И. М., Изследване и проектиране на избирателни LC-усил¬ватели с операционни усилватели с токова обратна връзка (Current Feedback Amplifiers – CFA) (2004)
2208 Pandiev, I. M., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Todorov, T. G., Stanchev, V., A practical approach to design and modeling digitally programmable analog circuits (2008)
2209 Pandiev, I. M., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Todorov, T. G., Stanchev, V., An electronic system for digitally programmable analog circuits study (2008)
2210 Pandiev, I. M., Behavioral macromodeling of current feedback amplifiers and Drive-R – Amplifiers (2008)
2211 Pandiev, I. M., BEHAVIORAL MACROMODELING OF VOLTAGE FEEDBACK AMPLIFIERS (2008)
2212 Pandiev, I. M., Analysis and design of quartz crystal oscillators employing dual four-terminal current-feedback operational amplifiers (2011)
2213 Pandiev, I. M., Electronically controllable active filters employing monolithic four-terminal current-feedback operational amplifiers (2012)
2214 Pandiev, I. M., Investigation and design of high-speed transimpedance amplifier circuits using CFOAs (2016)
2215 Пандиев, И. М., ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ – АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ (2012)
2216 Pleshkova, S. G., Zahariev, Z. T., Combined Mobile Robots Motion Control Using Information as Voice and Gesture Commands from Audio and Thermal Visual Sensors (2018)
2217 Pleshkova, S. G., Kinanev, D. A., Method of Design Public Key Infrastructure for Secure Audio Information Transmission in Multimedia Systems (2018)
2218 Hristev, I. S., Pleshkova, S. G., The use of Finite Differences in the Time Domain numerical method for calculation of sound diffusion coefficient (2018)
2219 Filipov, S. Y., Pleshkova, S. G., Achieving and estimation of acoustical or speech privacy in open plant offices via sound masking systems (2018)
2220 Kirechev, A. V., Pleshkova, S. G., Model for simplified calculation of composite slabs sound insulation characteristics in the presence of impact noise (2018)
2221 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., И. Павлов., МОДЕЛИ НА ИНТЕЛИГЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ НА КРАЧЕЩ РОБОТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО НАКЛОНИ И СТЪЛБИ (2017)
2222 Tsenov, A. K., Garabitov A. St., Using Neural Networks to Evaluate the Intelligibility of the Speech in Voice over Internet Protocol (2018)
2223 Раков, Б. Й., Независим синтез на ПИД регулатор за тримерен обект (2018)
2224 Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ „МНОГОСВЪРЗАН ОБЕКТ“ (2018)
2225 Dochev, I. N., Docheva, L. E., Pavlova, M. T., A remote controlled system implementation for object video monitoring (2018)
2226 Михов, Г. С., Кралов, И. М., Гълъбова, Л. П., Развитие на инженерната наука в Техническия университет - София (2018)
2227 Илиева-Михайлова, Б. П., Йорданов, Р. С., Цветков, Т. А., СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО, МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И УРЕДИ (2018)
2228 Hinov, N. L., Gilev, B. N., Modeling of Series Resonant DC-DC Power Converters (2018)
2229 Plamen Tenev., Aleksieva-Petrova, А. P., Software system for aggregating social statistics between different social networks (2018)
2230 Aleksieva-Petrova, A. P., Plamen Tenev., Software Framework for Semantic Searching and Recommendations of Resources (2018)
2231 Andreev, S. K., Tzanova, S. S., Spasova, N. R., Three Methods for Pcb Via Metallization – Investigation and Discussion (2018)
2232 Mihaylova, D. A., Valkova-Jarvis, Z. V., Iliev, G. L., Detection Capabilities of a Shifted Constellation-based Method against Pilot Contamination Attacks (2017)
2233 Сотирова, Д. В., ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И КУЛТУРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (2018)
2234 Сотирова, Д. В., ЕТИКА НА ДИГИТАЛНОТО РАВЕНСТВО (2018)
2235 Mirtchev, S. T., Ganchev I., A Generalized Pollaczek-Khinchin formula for the Polya/G/1 queue (2017)
2236 Mirtchev, S. T., Stanev I., Goleva, R. I., Georgiev, G. P., Cloud communications: survey on architecture of Internet-based cloud computing networks (2017)
2237 Mirchev M., Mirtchev, S. T., Network topology analysis - graph property that matter (2017)
2238 Goleva, R. I., Stainov R., Kletnikov N., Achkoski J., Mirtchev, S. T., Ganchev I., Savov A., Performance Analysis of End-to-End Sensor-to-Cloud Personal Living Platform (2017)
2239 Мирчев, С. Т., Йорданова, Л. Т., Основи на телекомуникациите. Принципи, системи и устройства. (2014)
2240 Мирчев, С. Т., Комутация в комуникационни мрежи. (2010)
2241 Мирчев, С. Т., Балабанов, Г. Р., Късев, К. М., Теория на телетрафика (2013)
2242 Мирчев, С. Т., Цифрови комутационни съобщителни системи (2000)
2243 Мирчев, С. Т., Телетрафично проектиране (1999)
2244 Мирчев, С. Т., Ръководство за курсов проект по електронни комутационни съобщителни системи (2000)
2245 Христов Х., Мирчев, С. Т., Неделчев Н., Основи на телекомуникациите (2001)
2246 Мирчев, С. Т., АТМ комуникации (2001)
2247 Мирчев, С. Т., Телетрафично проектиране - второ издание (2002)
2248 Христов Х., Мирчев, С. Т., Телекомуникации – общ курс (2004)
2249 Мирчев, С. Т., Колева, П. Х., АТМ комуникации, второ допълнено и преработено издание (2005)
2250 Iversen V., Mirtchev, S. T., Generalised Erlang Loss Formula (1996)