8092

Публикации
Publications

1336

Автори
Autors

8093

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2201 Pandiev, I. M., Todorov, T. G., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Current conveyor based sinusoidal oscillators employing quartz crystal resonators behaving as inductors (2009)
2202 Соколов, Е. Е., Методика и апаратура за получаване характеристиките на кормилен хидравличен демпфер (2017)
2203 Pandiev, I. M., Todorov, T. G., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., A practical approach to design and analysis sinusoidal oscillators (2009)
2204 Начев Н., Пандиев, И. М., Измерване на сили. Петканален измервателен усилвател на сили (2011)
2205 Начев Н., Пандиев, И. М., Изпитване на уреди и апарати. Част 2: Технически средства за изпитване (2012)
2206 Пандиев, И. М., Изследване и проектиране на избирателни LC-усил¬ватели с операционни усилватели с токова обратна връзка (Current Feedback Amplifiers – CFA) (2004)
2207 Pandiev, I. M., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Todorov, T. G., Stanchev, V., A practical approach to design and modeling digitally programmable analog circuits (2008)
2208 Pandiev, I. M., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Todorov, T. G., Stanchev, V., An electronic system for digitally programmable analog circuits study (2008)
2209 Pandiev, I. M., Behavioral macromodeling of current feedback amplifiers and Drive-R – Amplifiers (2008)
2210 Pandiev, I. M., BEHAVIORAL MACROMODELING OF VOLTAGE FEEDBACK AMPLIFIERS (2008)
2211 Pandiev, I. M., Analysis and design of quartz crystal oscillators employing dual four-terminal current-feedback operational amplifiers (2011)
2212 Pandiev, I. M., Electronically controllable active filters employing monolithic four-terminal current-feedback operational amplifiers (2012)
2213 Pandiev, I. M., Investigation and design of high-speed transimpedance amplifier circuits using CFOAs (2016)
2214 Пандиев, И. М., ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ – АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ (2012)
2215 Pleshkova, S. G., Zahariev, Z. T., Combined Mobile Robots Motion Control Using Information as Voice and Gesture Commands from Audio and Thermal Visual Sensors (2018)
2216 Pleshkova, S. G., Kinanev, D. A., Method of Design Public Key Infrastructure for Secure Audio Information Transmission in Multimedia Systems (2018)
2217 Hristev, I. S., Pleshkova, S. G., The use of Finite Differences in the Time Domain numerical method for calculation of sound diffusion coefficient (2018)
2218 Filipov, S. Y., Pleshkova, S. G., Achieving and estimation of acoustical or speech privacy in open plant offices via sound masking systems (2018)
2219 Kirechev, A. V., Pleshkova, S. G., Model for simplified calculation of composite slabs sound insulation characteristics in the presence of impact noise (2018)
2220 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., И. Павлов., МОДЕЛИ НА ИНТЕЛИГЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ НА КРАЧЕЩ РОБОТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО НАКЛОНИ И СТЪЛБИ (2017)
2221 Tsenov, A. K., Garabitov A. St., Using Neural Networks to Evaluate the Intelligibility of the Speech in Voice over Internet Protocol (2018)
2222 Раков, Б. Й., Независим синтез на ПИД регулатор за тримерен обект (2018)
2223 Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ „МНОГОСВЪРЗАН ОБЕКТ“ (2018)
2224 Dochev, I. N., Docheva, L. E., Pavlova, M. T., A remote controlled system implementation for object video monitoring (2018)
2225 Михов, Г. С., Кралов, И. М., Гълъбова, Л. П., Развитие на инженерната наука в Техническия университет - София (2018)
2226 Илиева-Михайлова, Б. П., Йорданов, Р. С., Цветков, Т. А., СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО, МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И УРЕДИ (2018)
2227 Hinov, N. L., Gilev, B. N., Modeling of Series Resonant DC-DC Power Converters (2018)
2228 Plamen Tenev., Aleksieva-Petrova, А. P., Software system for aggregating social statistics between different social networks (2018)
2229 Aleksieva-Petrova, A. P., Plamen Tenev., Software Framework for Semantic Searching and Recommendations of Resources (2018)
2230 Andreev, S. K., Tzanova, S. S., Spasova, N. R., Three Methods for Pcb Via Metallization – Investigation and Discussion (2018)
2231 Mihaylova, D. A., Valkova-Jarvis, Z. V., Iliev, G. L., Detection Capabilities of a Shifted Constellation-based Method against Pilot Contamination Attacks (2017)
2232 Сотирова, Д. В., ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И КУЛТУРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (2018)
2233 Сотирова, Д. В., ЕТИКА НА ДИГИТАЛНОТО РАВЕНСТВО (2018)
2234 Mirtchev, S. T., Ganchev I., A Generalized Pollaczek-Khinchin formula for the Polya/G/1 queue (2017)
2235 Mirtchev, S. T., Stanev I., Goleva, R. I., Georgiev, G. P., Cloud communications: survey on architecture of Internet-based cloud computing networks (2017)
2236 Mirchev M., Mirtchev, S. T., Network topology analysis - graph property that matter (2017)
2237 Goleva, R. I., Stainov R., Kletnikov N., Achkoski J., Mirtchev, S. T., Ganchev I., Savov A., Performance Analysis of End-to-End Sensor-to-Cloud Personal Living Platform (2017)
2238 Мирчев, С. Т., Йорданова, Л. Т., Основи на телекомуникациите. Принципи, системи и устройства. (2014)
2239 Мирчев, С. Т., Комутация в комуникационни мрежи. (2010)
2240 Мирчев, С. Т., Балабанов, Г. Р., Късев, К. М., Теория на телетрафика (2013)
2241 Мирчев, С. Т., Цифрови комутационни съобщителни системи (2000)
2242 Мирчев, С. Т., Телетрафично проектиране (1999)
2243 Мирчев, С. Т., Ръководство за курсов проект по електронни комутационни съобщителни системи (2000)
2244 Христов Х., Мирчев, С. Т., Неделчев Н., Основи на телекомуникациите (2001)
2245 Мирчев, С. Т., АТМ комуникации (2001)
2246 Мирчев, С. Т., Телетрафично проектиране - второ издание (2002)
2247 Христов Х., Мирчев, С. Т., Телекомуникации – общ курс (2004)
2248 Мирчев, С. Т., Колева, П. Х., АТМ комуникации, второ допълнено и преработено издание (2005)
2249 Iversen V., Mirtchev, S. T., Generalised Erlang Loss Formula (1996)
2250 Mirtchev, S. T., Study of Queueing Behaviour in IP Buffers (2008)