9520

Публикации
Publications

1435

Автори
Autors

9521

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2201 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАГУБИТЕ В РОТОРА НА СИНХРОННА МАШИНА С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ ЗА ХИБРИДНИ АВТОМОБИЛИ (2017)
2202 Rizov, P. M., Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Spasov, V. K., Analysis of Permanent Magnet Synchronous Machines Used for Hybrid Vehicles (2017)
2203 Карлова-Сергиева, В. А., Маринчев, А. П., РОБАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ (2017)
2204 Tongov, M. T., Gechev, A. G., STUDY OF PHYSICAL PROCESSES IN THE CATHODE REGION OF A WELDING ARC (2017)
2205 Tongov, M. T., Petrov P.I., STUDY OF PHYSICAL PROCESSES IN OPTICAL SYSTEM FOR ELECTRON BEAM WELDING (2017)
2206 Димитрова, Р. Б., Тонгов, М. Т., Рангелов, Р. К., Създаване на легиран междинен слой в матрица от нисковъглеродна стомана чрез плазмено наваряване (2012)
2207 Сотирова, Д. В., ОРГАНИЗАЦИОННА ЕТИКА И ЕТИКА НА СПОДЕЛЯНЕТО: КУЛТУРАТА НА СТАРТЪП ФИРМИТЕ (2017)
2208 Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С., КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНА БИБЛИОТЕКА ОТ МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ (2018)
2209 Pandiev, I. M., Model building and testing procedure – An analogue multiplexer SPICE macromodel improved with temperature effects (2006)
2210 Pandiev, I. M., Realization of programmable nth-order universal filter using four-terminal CFOAs (2011)
2211 Пандиев, И. М., Оптимизация и приложение на методика за проектиране на основните усилвателни схеми с операционни усилватели (2013)
2212 Pandiev, I. M., Stability analysis of the improved Howland current pumps by using Nyquist criterion (2014)
2213 Пандиев, И. М., Изследване на VFOA – и CFOA – базираните усилвателни стъпала в честотна област при отчитане на входните и изходните паразитни капацитети (2015)
2214 Pandiev, I. M., Todorov, T. G., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Current conveyor based sinusoidal oscillators employing quartz crystal resonators behaving as inductors (2009)
2215 Соколов, Е. Е., Методика и апаратура за получаване характеристиките на кормилен хидравличен демпфер (2017)
2216 Pandiev, I. M., Todorov, T. G., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., A practical approach to design and analysis sinusoidal oscillators (2009)
2217 Начев Н., Пандиев, И. М., Измерване на сили. Петканален измервателен усилвател на сили (2011)
2218 Начев Н., Пандиев, И. М., Изпитване на уреди и апарати. Част 2: Технически средства за изпитване (2012)
2219 Пандиев, И. М., Изследване и проектиране на избирателни LC-усил¬ватели с операционни усилватели с токова обратна връзка (Current Feedback Amplifiers – CFA) (2004)
2220 Pandiev, I. M., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Todorov, T. G., Stanchev, V., A practical approach to design and modeling digitally programmable analog circuits (2008)
2221 Pandiev, I. M., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Todorov, T. G., Stanchev, V., An electronic system for digitally programmable analog circuits study (2008)
2222 Pandiev, I. M., Behavioral macromodeling of current feedback amplifiers and Drive-R – Amplifiers (2008)
2223 Pandiev, I. M., BEHAVIORAL MACROMODELING OF VOLTAGE FEEDBACK AMPLIFIERS (2008)
2224 Pandiev, I. M., Analysis and design of quartz crystal oscillators employing dual four-terminal current-feedback operational amplifiers (2011)
2225 Pandiev, I. M., Electronically controllable active filters employing monolithic four-terminal current-feedback operational amplifiers (2012)
2226 Pandiev, I. M., Investigation and design of high-speed transimpedance amplifier circuits using CFOAs (2016)
2227 Пандиев, И. М., ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ – АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ (2012)
2228 Pleshkova, S. G., Zahariev, Z. T., Combined Mobile Robots Motion Control Using Information as Voice and Gesture Commands from Audio and Thermal Visual Sensors (2018)
2229 Pleshkova, S. G., Kinanev, D. A., Method of Design Public Key Infrastructure for Secure Audio Information Transmission in Multimedia Systems (2018)
2230 Hristev, I. S., Pleshkova, S. G., The use of Finite Differences in the Time Domain numerical method for calculation of sound diffusion coefficient (2018)
2231 Filipov, S. Y., Pleshkova, S. G., Achieving and estimation of acoustical or speech privacy in open plant offices via sound masking systems (2018)
2232 Kirechev, A. V., Pleshkova, S. G., Model for simplified calculation of composite slabs sound insulation characteristics in the presence of impact noise (2018)
2233 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., И. Павлов., МОДЕЛИ НА ИНТЕЛИГЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ НА КРАЧЕЩ РОБОТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО НАКЛОНИ И СТЪЛБИ (2017)
2234 Tsenov, A. K., Garabitov A. St., Using Neural Networks to Evaluate the Intelligibility of the Speech in Voice over Internet Protocol (2018)
2235 Раков, Б. Й., Независим синтез на ПИД регулатор за тримерен обект (2018)
2236 Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ „МНОГОСВЪРЗАН ОБЕКТ“ (2018)
2237 Dochev, I. N., Docheva, L. E., Pavlova, M. T., A remote controlled system implementation for object video monitoring (2018)
2238 Михов, Г. С., Кралов, И. М., Гълъбова, Л. П., Развитие на инженерната наука в Техническия университет - София (2018)
2239 Илиева-Михайлова, Б. П., Йорданов, Р. С., Цветков, Т. А., СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО, МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И УРЕДИ (2018)
2240 Hinov, N. L., Gilev, B. N., Modeling of Series Resonant DC-DC Power Converters (2018)
2241 Plamen Tenev., Aleksieva-Petrova, А. P., Software system for aggregating social statistics between different social networks (2018)
2242 Aleksieva-Petrova, A. P., Plamen Tenev., Software Framework for Semantic Searching and Recommendations of Resources (2018)
2243 Andreev, S. K., Tzanova, S. S., Spasova, N. R., Three Methods for Pcb Via Metallization – Investigation and Discussion (2018)
2244 Mihaylova, D. A., Valkova-Jarvis, Z. V., Iliev, G. L., Detection Capabilities of a Shifted Constellation-based Method against Pilot Contamination Attacks (2017)
2245 Сотирова, Д. В., ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И КУЛТУРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (2018)
2246 Сотирова, Д. В., ЕТИКА НА ДИГИТАЛНОТО РАВЕНСТВО (2018)
2247 Mirtchev, S. T., Ganchev I., A Generalized Pollaczek-Khinchin formula for the Polya/G/1 queue (2017)
2248 Mirtchev, S. T., Stanev I., Goleva, R. I., Georgiev, G. P., Cloud communications: survey on architecture of Internet-based cloud computing networks (2017)
2249 Mirchev M., Mirtchev, S. T., Network topology analysis - graph property that matter (2017)
2250 Goleva, R. I., Stainov R., Kletnikov N., Achkoski J., Mirtchev, S. T., Ganchev I., Savov A., Performance Analysis of End-to-End Sensor-to-Cloud Personal Living Platform (2017)