9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2201 Димитрова, Р. Б., Тонгов, М. Т., Рангелов, Р. К., Създаване на легиран междинен слой в матрица от нисковъглеродна стомана чрез плазмено наваряване (2012)
2202 Сотирова, Д. В., ОРГАНИЗАЦИОННА ЕТИКА И ЕТИКА НА СПОДЕЛЯНЕТО: КУЛТУРАТА НА СТАРТЪП ФИРМИТЕ (2017)
2203 Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С., КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНА БИБЛИОТЕКА ОТ МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ (2018)
2204 Pandiev, I. M., Model building and testing procedure – An analogue multiplexer SPICE macromodel improved with temperature effects (2006)
2205 Pandiev, I. M., Realization of programmable nth-order universal filter using four-terminal CFOAs (2011)
2206 Пандиев, И. М., Оптимизация и приложение на методика за проектиране на основните усилвателни схеми с операционни усилватели (2013)
2207 Pandiev, I. M., Stability analysis of the improved Howland current pumps by using Nyquist criterion (2014)
2208 Пандиев, И. М., Изследване на VFOA – и CFOA – базираните усилвателни стъпала в честотна област при отчитане на входните и изходните паразитни капацитети (2015)
2209 Pandiev, I. M., Todorov, T. G., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Current conveyor based sinusoidal oscillators employing quartz crystal resonators behaving as inductors (2009)
2210 Соколов, Е. Е., Методика и апаратура за получаване характеристиките на кормилен хидравличен демпфер (2017)
2211 Pandiev, I. M., Todorov, T. G., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., A practical approach to design and analysis sinusoidal oscillators (2009)
2212 Начев Н., Пандиев, И. М., Измерване на сили. Петканален измервателен усилвател на сили (2011)
2213 Начев Н., Пандиев, И. М., Изпитване на уреди и апарати. Част 2: Технически средства за изпитване (2012)
2214 Пандиев, И. М., Изследване и проектиране на избирателни LC-усил¬ватели с операционни усилватели с токова обратна връзка (Current Feedback Amplifiers – CFA) (2004)
2215 Pandiev, I. M., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Todorov, T. G., Stanchev, V., A practical approach to design and modeling digitally programmable analog circuits (2008)
2216 Pandiev, I. M., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Todorov, T. G., Stanchev, V., An electronic system for digitally programmable analog circuits study (2008)
2217 Pandiev, I. M., Behavioral macromodeling of current feedback amplifiers and Drive-R – Amplifiers (2008)
2218 Pandiev, I. M., BEHAVIORAL MACROMODELING OF VOLTAGE FEEDBACK AMPLIFIERS (2008)
2219 Pandiev, I. M., Analysis and design of quartz crystal oscillators employing dual four-terminal current-feedback operational amplifiers (2011)
2220 Pandiev, I. M., Electronically controllable active filters employing monolithic four-terminal current-feedback operational amplifiers (2012)
2221 Pandiev, I. M., Investigation and design of high-speed transimpedance amplifier circuits using CFOAs (2016)
2222 Пандиев, И. М., ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ – АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ (2012)
2223 Pleshkova, S. G., Zahariev, Z. T., Combined Mobile Robots Motion Control Using Information as Voice and Gesture Commands from Audio and Thermal Visual Sensors (2018)
2224 Pleshkova, S. G., Kinanev, D. A., Method of Design Public Key Infrastructure for Secure Audio Information Transmission in Multimedia Systems (2018)
2225 Hristev, I. S., Pleshkova, S. G., The use of Finite Differences in the Time Domain numerical method for calculation of sound diffusion coefficient (2018)
2226 Filipov, S. Y., Pleshkova, S. G., Achieving and estimation of acoustical or speech privacy in open plant offices via sound masking systems (2018)
2227 Kirechev, A. V., Pleshkova, S. G., Model for simplified calculation of composite slabs sound insulation characteristics in the presence of impact noise (2018)
2228 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., И. Павлов., МОДЕЛИ НА ИНТЕЛИГЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ НА КРАЧЕЩ РОБОТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО НАКЛОНИ И СТЪЛБИ (2017)
2229 Tsenov, A. K., Garabitov A. St., Using Neural Networks to Evaluate the Intelligibility of the Speech in Voice over Internet Protocol (2018)
2230 Раков, Б. Й., Независим синтез на ПИД регулатор за тримерен обект (2018)
2231 Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ „МНОГОСВЪРЗАН ОБЕКТ“ (2018)
2232 Dochev, I. N., Docheva, L. E., Pavlova, M. T., A remote controlled system implementation for object video monitoring (2018)
2233 Михов, Г. С., Кралов, И. М., Гълъбова, Л. П., Развитие на инженерната наука в Техническия университет - София (2018)
2234 Илиева-Михайлова, Б. П., Йорданов, Р. С., Цветков, Т. А., СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО, МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И УРЕДИ (2018)
2235 Hinov, N. L., Gilev, B. N., Modeling of Series Resonant DC-DC Power Converters (2018)
2236 Plamen Tenev., Aleksieva-Petrova, А. P., Software system for aggregating social statistics between different social networks (2018)
2237 Aleksieva-Petrova, A. P., Plamen Tenev., Software Framework for Semantic Searching and Recommendations of Resources (2018)
2238 Andreev, S. K., Tzanova, S. S., Spasova, N. R., Three Methods for Pcb Via Metallization – Investigation and Discussion (2018)
2239 Mihaylova, D. A., Valkova-Jarvis, Z. V., Iliev, G. L., Detection Capabilities of a Shifted Constellation-based Method against Pilot Contamination Attacks (2017)
2240 Сотирова, Д. В., ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И КУЛТУРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (2018)
2241 Сотирова, Д. В., ЕТИКА НА ДИГИТАЛНОТО РАВЕНСТВО (2018)
2242 Mirtchev, S. T., Ganchev I., A Generalized Pollaczek-Khinchin formula for the Polya/G/1 queue (2017)
2243 Mirtchev, S. T., Stanev I., Goleva, R. I., Georgiev, G. P., Cloud communications: survey on architecture of Internet-based cloud computing networks (2017)
2244 Mirchev M., Mirtchev, S. T., Network topology analysis - graph property that matter (2017)
2245 Goleva, R. I., Stainov R., Kletnikov N., Achkoski J., Mirtchev, S. T., Ganchev I., Savov A., Performance Analysis of End-to-End Sensor-to-Cloud Personal Living Platform (2017)
2246 Мирчев, С. Т., Йорданова, Л. Т., Основи на телекомуникациите. Принципи, системи и устройства. (2014)
2247 Мирчев, С. Т., Комутация в комуникационни мрежи. (2010)
2248 Мирчев, С. Т., Балабанов, Г. Р., Късев, К. М., Теория на телетрафика (2013)
2249 Мирчев, С. Т., Цифрови комутационни съобщителни системи (2000)
2250 Мирчев, С. Т., Телетрафично проектиране (1999)