11011

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11012

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
2201 Манолова, Р. Г., АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ ЧАСТ 2 КОНСТРУИРАНЕ НА ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ИЗПЛИТАЩ МЕХАНИЗЪМ СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПОВДИГАЩИ И СНЕМАЩИ КЛИНОВЕ ОФОРМЯЩИ ТРАЕКТОРИИТЕ НА ПЛЕТАЧНИТЕ ИГЛИ. (2017)
2202 Манолова, Р. Г., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА БЕЗШЕВНИ ОБЛЕКЛА НА ПЛОСКОПЛЕТАЧНИ АВТОМАТИ (2017)
2203 Панчев, М. Т., Незнакомова, М. П., Приложение на мокрия метод за получаване на носители на нановлакна (2013)
2204 Германова-Кръстева, Д. С., Петров Хр. М., Лалева А., Чолакова К., Хашим Н., Компютърно моделиране и изследване на работните движения на оператор на шевна машина (2017)
2205 Панчев, М. Т., Печатане върху вискозна и полиестерна тъкан с директни мастила за целулаза (2014)
2206 Панчев, М. Т., Възможности за придаване на водо- и маслоотблъскване на текстилни (2015)
2207 Панчев, М. Т., Влияние на температурата на процеса багрене върху качеството на (2016)
2208 Стоянов, Ц. М., ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ ЗА ХИБРИДНИТЕ АВТОМОБИЛИ (2017)
2209 Панчев, М. Т., Карамфилова Г., Оценка на ефекта от обработката на текстилни платове с наноразтвор от SiO2 (2017)
2210 Спасов, Р. Л., Ризов, П. М., Стоянов, Ц. М., Захариев, В. З., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАГУБИТЕ В РОТОРА НА СИНХРОННА МАШИНА С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ ЗА ХИБРИДНИ АВТОМОБИЛИ (2017)
2211 Rizov, P. M., Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Spasov, V. K., Analysis of Permanent Magnet Synchronous Machines Used for Hybrid Vehicles (2017)
2212 Карлова-Сергиева, В. А., Маринчев, А. П., РОБАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ (2017)
2213 Tongov, M. T., Gechev, A. G., STUDY OF PHYSICAL PROCESSES IN THE CATHODE REGION OF A WELDING ARC (2017)
2214 Tongov, M. T., Petrov P.I., STUDY OF PHYSICAL PROCESSES IN OPTICAL SYSTEM FOR ELECTRON BEAM WELDING (2017)
2215 Димитрова, Р. Б., Тонгов, М. Т., Рангелов, Р. К., Създаване на легиран междинен слой в матрица от нисковъглеродна стомана чрез плазмено наваряване (2012)
2216 Сотирова, Д. В., ОРГАНИЗАЦИОННА ЕТИКА И ЕТИКА НА СПОДЕЛЯНЕТО: КУЛТУРАТА НА СТАРТЪП ФИРМИТЕ (2017)
2217 Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С., КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНА БИБЛИОТЕКА ОТ МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ (2018)
2218 Pandiev, I. M., Model building and testing procedure – An analogue multiplexer SPICE macromodel improved with temperature effects (2006)
2219 Pandiev, I. M., Realization of programmable nth-order universal filter using four-terminal CFOAs (2011)
2220 Пандиев, И. М., Оптимизация и приложение на методика за проектиране на основните усилвателни схеми с операционни усилватели (2013)
2221 Pandiev, I. M., Stability analysis of the improved Howland current pumps by using Nyquist criterion (2014)
2222 Пандиев, И. М., Изследване на VFOA – и CFOA – базираните усилвателни стъпала в честотна област при отчитане на входните и изходните паразитни капацитети (2015)
2223 Pandiev, I. M., Todorov, T. G., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Current conveyor based sinusoidal oscillators employing quartz crystal resonators behaving as inductors (2009)
2224 Соколов, Е. Е., Методика и апаратура за получаване характеристиките на кормилен хидравличен демпфер (2017)
2225 Pandiev, I. M., Todorov, T. G., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., A practical approach to design and analysis sinusoidal oscillators (2009)
2226 Начев Н., Пандиев, И. М., Измерване на сили. Петканален измервателен усилвател на сили (2011)
2227 Начев Н., Пандиев, И. М., Изпитване на уреди и апарати. Част 2: Технически средства за изпитване (2012)
2228 Пандиев, И. М., Изследване и проектиране на избирателни LC-усил¬ватели с операционни усилватели с токова обратна връзка (Current Feedback Amplifiers – CFA) (2004)
2229 Pandiev, I. M., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Todorov, T. G., Stanchev, V., A practical approach to design and modeling digitally programmable analog circuits (2008)
2230 Pandiev, I. M., Yakimov, P. I., Doychev, D. D., Todorov, T. G., Stanchev, V., An electronic system for digitally programmable analog circuits study (2008)
2231 Pandiev, I. M., Behavioral macromodeling of current feedback amplifiers and Drive-R – Amplifiers (2008)
2232 Pandiev, I. M., BEHAVIORAL MACROMODELING OF VOLTAGE FEEDBACK AMPLIFIERS (2008)
2233 Pandiev, I. M., Analysis and design of quartz crystal oscillators employing dual four-terminal current-feedback operational amplifiers (2011)
2234 Pandiev, I. M., Electronically controllable active filters employing monolithic four-terminal current-feedback operational amplifiers (2012)
2235 Pandiev, I. M., Investigation and design of high-speed transimpedance amplifier circuits using CFOAs (2016)
2236 Пандиев, И. М., ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ – АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ (2012)
2237 Pleshkova, S. G., Zahariev, Z. T., Combined Mobile Robots Motion Control Using Information as Voice and Gesture Commands from Audio and Thermal Visual Sensors (2018)
2238 Pleshkova, S. G., Kinanev, D. A., Method of Design Public Key Infrastructure for Secure Audio Information Transmission in Multimedia Systems (2018)
2239 Hristev, I. S., Pleshkova, S. G., The use of Finite Differences in the Time Domain numerical method for calculation of sound diffusion coefficient (2018)
2240 Filipov, S. Y., Pleshkova, S. G., Achieving and estimation of acoustical or speech privacy in open plant offices via sound masking systems (2018)
2241 Kirechev, A. V., Pleshkova, S. G., Model for simplified calculation of composite slabs sound insulation characteristics in the presence of impact noise (2018)
2242 Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В., И. Павлов., МОДЕЛИ НА ИНТЕЛИГЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ НА КРАЧЕЩ РОБОТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО НАКЛОНИ И СТЪЛБИ (2017)
2243 Tsenov, A. K., Garabitov A. St., Using Neural Networks to Evaluate the Intelligibility of the Speech in Voice over Internet Protocol (2018)
2244 Раков, Б. Й., Независим синтез на ПИД регулатор за тримерен обект (2018)
2245 Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРЕН МОДЕЛ „МНОГОСВЪРЗАН ОБЕКТ“ (2018)
2246 Dochev, I. N., Docheva, L. E., Pavlova, M. T., A remote controlled system implementation for object video monitoring (2018)
2247 Михов, Г. С., Кралов, И. М., Гълъбова, Л. П., Развитие на инженерната наука в Техническия университет - София (2018)
2248 Илиева-Михайлова, Б. П., Йорданов, Р. С., Цветков, Т. А., СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО, МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И УРЕДИ (2018)
2249 Hinov, N. L., Gilev, B. N., Modeling of Series Resonant DC-DC Power Converters (2018)
2250 Plamen Tenev., Aleksieva-Petrova, А. P., Software system for aggregating social statistics between different social networks (2018)