Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д.
Заглавие: ИЗБОР НА LPR КАМЕРИ ЗА АВТОМАТИЗИРАН МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ
Ключови думи: видеозаснемане, LP камера, мониторинг на показателите,

Абстракт: В доклада са разгледани функционалните изисквания, които трябва да притежава LP камерата за извършване на автоматизиран мониторинг на показателите на пътнотранспортно движение. Избора на LP камера е съобразен с целта и заложените задачи в проекта. Въз основа на изискванията на видеозаснемането за извършване на автоматизиран мониторинг на показателите е оформена и методиката за нейния избор. Извършен е преглед на пазара на такива LP камери, предназначени за автоматично разпознаване на регистрационните номера на пътно превозните средства и е избрана такава, на база създадената методика.

Библиография

  Издание

  TechCo – Lovech 2018, стр. стр. 296, 2018, България, Ловеч, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hristov, V. D., Damyanov, I. S., Mladenov, G. D., SavovaMracenkova, M. G., Palagachev, G. D.
  Title: SELECTING LPR CAMERAS FOR AUTOMATED MONITORING OF THE ROAD TRANSPORT INDICATORS
  Keywords: LPR camera, monitoring of road parameters, video recorder

  Abstract: В доклада са разгледани функционалните изисквания, които трябва да притежава LP камерата за извършване на автоматизиран мониторинг на показателите на пътнотранспортно движение. Избора на LP камера е съобразен с целта и заложените задачи в проекта. Въз основа на изискванията на видеозаснемането за извършване на автоматизиран мониторинг на показателите е оформена и методиката за нейния избор. Извършен е преглед на пазара на такива LP камери, предназначени за автоматично разпознаване на регистрационните номера на пътно превозните средства и е избрана такава, на база създадената методика.

  References

   Issue

   TechCo – Lovech 2018, pp. 296, 2018, Bulgaria, Lovech, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум