Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М., Братованов, Н. Г., Борислав Позас Луис.
Заглавие: Изследване датчика на път в подавателно електрозадвижване на стругови машини
Ключови думи: подавателно електрозадвижване, датчик на път, стругови машин

Абстракт: В настоящата статия е изследван датчика на път в подавателно електрозадвижване на стругови машини. Представени са основните елементи и особености на датчика, извършен е конкретен избор и са показани получени експериментални резултати.

Библиография

  Издание

  TechCO, том 1, брой 1, стр. стр. 109-116, 2018, България, Ловеч, “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhilevski, M. M., Bratovanov, N. G., Борислав Позас Луис.
  Title: Study of position sensor for a feed drive in turning machines
  Keywords: подавателно електрозадвижване, датчик на път, стругови машини, цифрово- програмно управление.

  Abstract:

  References

   Issue

   TechCO, vol. 1, issue 1, pp. 109-116, 2018, Bulgaria, Lovech, “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум