Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., Mirchev M., Ganchev I., Stainov R.
Title: A Generalized Erlang-C Model for the Enhanced Living Environment as a Service (ELEaaS)
Keywords: Enhanced Living Environment (ELE), Enhanced Living Environment as

References

    Issue
    Cybernetics and Information Technologies, vol. 16, issue 3, pp. 104–121, 2016, Bulgaria, БАН, ISSN 1311-9702

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев