Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mirtchev, S. T.
Title: Packet-Level Link Capacity Evaluation for IP Networks
Keywords: Link capacity, packet level, generalised single server delay queue, statedependent arrival process, throughput, peaked flow, queue length

References

    Issue
    Cybernetics and information technologies, vol. 18, issue 1, pp. 30-40, 2018, Bulgaria, BAS, ISSN 1314-4081

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев