Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Ц. М., Спасов, Р. Л., Ризов, П. М.
Заглавие: Оптимизиране размерите на ротора на синхронна машина с постоянни магнити
Ключови думи: : синхронни двигатели с постоянни магнити, метод на крайни елементи, хармоничен състав

Абстракт: В доклада са дадени и анализирани резултатите от изследване на размерите на постоянните магнити в ротора на синхронна машина с V-образно разпо-ложени постоянни магнити, използвана при хибридни автомобили. Анализът е направен на база на първи хармоник на магнитната индукция във въздушната междина. Проведени са изследвания за постигане на размагнитване на машината. Изследванията са извършени чрез моделиране на магнитното поле в среда на програмния продукт FEMM и разработени програмни модули за изчисляване на хармоничният състав на магнитната индукция.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София, том 68, брой 1, стр. стр. 189 – 196, 2018, България, ISBN ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ– София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Rizov, P. M.
  Title: Optimization of the rotor’s sizes of permanent magnet synchronous machine
  Keywords: Finite element method, permanent magnet synchronous machine, harmonic distortion coefficient

  Abstract: The results from a study of the magnet’s sizes in V-shaped permanent magnet syn-chronous machines, used in hybrid cars, are presented and analyzed in the paper. The analysis based on the main harmonic of the magnetic flux density in the air gap. Also has been made a demagnetization researches. The analysis is performed by finite element magnetic field modeling and program modules for of magnetic flux density and total harmonic distortion coefficient calcu-lation.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical university of Sofia, vol. 68, issue 1, pp. 189 – 196, 2018, Bulgaria, ISBN ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ– София

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание