Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, З. А.
Заглавие: Преглед на теоретични и експериментални изследвания свързани с трептенията на пневматичната гума и тяхното влияние върху окачването на лек автомобил
Ключови думи: трептения, радиална гума, окачване, автомобил

Абстракт: В работата се прави преглед на разработки свързани с шума и високочестотните трептения при леки автомобили. Представят се теоретични и експериментални изследвания, свързани със структурния шум и вибрации, породени от взаимодействието на пневматичната гума с пътната настилка. В работата се разглежда влиянието на радиалната гума и нейните вибрационни характеристики върху поведението на елементите от окачването и каросерията. Представят се различните механо-математични модели на пневматичната гума, както и числените методи за изследване високочестотните трептения в окачването. Разгледани са методики за експериментално изследване. В работите се представят параметрите, от които зависят собствените честоти и форми на трептене на пневматичната гума. Показан е начинът на въздействие на трептенията в лек автомобил върху човешкото тяло. Целта на работата е да се обобщят известните знания, определящи параметрите свързани с трептения на пневматичната гума от радиален тип.

Библиография

  Издание

  BulTrans-2018, 2018, България,
  Autors: Georgiev, Z. A.
  Title: Overview of theoretical and experimental studies related to tire vibrational behaviour and its effect on the suspension of a passenger car
  Keywords: vibrations, radial tyre, suspension, car

  Abstract: In thе paper are reviewed the developments connected to noise and high-frequency oscillations in passenger cars. Theoretical and experimental studies related to the structure-borne noise and vibrations, caused by the interaction of the pneumatic tire with the road surface, are reviewed. In the paper are investigated the impact of the radial tire and its vibrational characteristics on the behaviour of the suspension and body elements. Various mechanical and mathematical models of the pneumatic tire are presented as well as the numerical methods for investigation of the high frequency oscillations in the suspension. Measurement techniques and experimental analyses are presented. In the paper are explored the parameters on which the natural frequencies and mode shapes of the pneumatic tire depend. The way of vibrations affecting the human body in a passenger car is shown. The aim of the paper is to present the common knowledge defining the parameters related to the vibrations of the tyre.

  References

   Issue

   BulTrans-2018, 2018, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.