Оригинал (Original)
Автори: Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Филипов, Ф. И., Стратев А.
Заглавие: Електронни тестове за оператори при автоматизиран монтаж в електрониката
Ключови думи: Електронни тестове, автоматизиран монтаж, електроника

Библиография

  Издание

  Научни известия на съюза по машиностроене бр.2/112 май 2009, стр. стр. 311 - 315, 2009, България, Созопол, ISSN 1310-3946
  Autors: Videkov, V. H., Radonov, R. I., Filippov, F. I., Stratev A.
  Title: Electronic Tests for Automated Mounting Operators in Electronics
  Keywords: electronic tests, automated mounting, electronics

  References

   Issue

   ХVIII National Scientific and Technical Conference with International Participation, Automation of Discrete Production Engineering “ADP – 2009”, pp. 311 - 315, 2009, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1310-3946

   Вид: пленарен доклад в национален форум