Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Статев С., Мирчев, С. Т.
Заглавие: Експериментално изследване на транспортния протокол DCCP за приложения в реално време
Ключови думи: tранспортен протокол за предаване с дейтаграми и управление на претоварванията (DCCP)

Библиография

  Издание
  Национална научно-техническа конференция с международно участие Телеком 2007, том 1, брой 1, стр. стр. 150-155, 2007, България, Варна, СУБ, ISBN 978-954-397-014-8

  Autors: Статев С., Mirtchev, S. T.
  Title: EXPERIMENTAL STUDY OF THE TRANSPORT PROTOCOL DCCP FOR REAL-TIME APPLICATIONS
  Keywords: Datagram Congestion Control Protocol, DCCP, TCP, UDP

  References

   Issue
   National Conference with international participation, vol. 1, issue 1, pp. 150-155, 2007, Bulgaria, Varna, USB, ISBN 978-954-397-014-8

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar

   Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев