Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mirtchev, S. T., Goleva, R. I., Atamian, D. K., Ganchev I.
Title: Investigation of priority queue with peaked traffic flows
Keywords: non-preemptive and preemptive priority queueing model; Polya arrival process; generalized Pollaczek-Khinchin formula; Polya/G/1 queue

References

    Issue
    Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing, pp. 1017-1019, 2018, France, ISBN 978-1-4503-5191-1

    Вид: публикация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: проф. д.т.н. Сеферин Тодоров Мирчев