Оригинал (Original)
Автори: Мирчев, С. Т.
Заглавие: Оценка на пропускателната способност на линиите в телекомуникационните мрежи
Ключови думи: пропускателната способност, телекомуникационни мрежи

Библиография

  Издание

  Национална научно-техническа конференция с международно участие “Електроника 2016”, том 1, брой 1, стр. стр. 62-66, 2016, България, София, СЕЕС, ISSN 1313-3985
  Autors: Mirtchev, S. T.
  Title: Link throughput evaluation for telecommunication networks
  Keywords: link throughput, telecommunication networks

  References

   Issue

   National conference with international participation ELECTRONICA 2016, vol. 1, issue 1, pp. 62-66, 2016, Bulgaria, Sofia, CEEC, ISSN 1313-3985

   Вид: публикация в национален форум