Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Димитрова, В. Д., Цеков, Д. В.
Заглавие: Методика и апаратура за получаване характеристиките на пневматични еластични елементи
Ключови думи: пневматичен еластичен елемент, окачване, динамика на автомобила, стенд за изпитване

Абстракт: В публикацията са представени методика и апаратура за изпитване на пневматични еластични елементи. За получаване на характеристиките им, е използван специализиран стенд за изпитване на елементи от окачването на автомобила. Извършен е анализ на получените резултати.

Библиография

  Издание

  Научни трудове на Русенския университет, 2015, България, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Pavlov, N. L., Sokolov, E. E., Dimitrova, V. D., Cekov, D. V.
  Title: А Method and Test Equipment for Obtaining Characteristics of Air Springs
  Keywords: air spring, suspension, vehicle dynamics, test equipment

  Abstract: In this study is present a test method of air springs. For obtaining the air spring characteristics is used specialized test equipment. The obtained characteristics are shown and analyzed.

  References

   Issue

   Proceedings of University of Ruse, 2015, Bulgaria, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev"

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. L. Kunchev, Z. Georgiev. Experimental and Model Study of High Frequency Oscillations in Suspension Components, Proceedings of 23rd International Scientific Conference. Transport Means - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум