Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Тренчева, Х. Г., Соколов, Е. Е.
Заглавие: Влияние на температурата върху промяната на вътрешното налягане на гуми напомпани с въздух и с азот
Ключови думи: автомобилни гуми, вътрешно налягане, азот, влияние на температурата

Абстракт: В публикацията е изследвано влиянието на азота върху промяната на вътрешното налягане в пневматичните гуми. Резултатите получени при изследването на гуми напомпани с въздух и такива напомпани с азот са представени и сравнени.

Библиография

  Издание

  Научни трудове на Русенския университет, 2015, България, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Pavlov, N. L., Izpoldzhiyska, H. G., Sokolov, E. E.
  Title: Influence of the Temperature on the Internal Pressure Variation of Air and Nitrogen Inflated Tires
  Keywords: tire, internal pressure, nitrogen, temperature influence

  Abstract: This paper present study on the effect of nitrogen on the internal pressure variation. The results about air and nitrogen inflated tires are presented and compared.

  References

   Issue

   Proceedings of University of Ruse, 2015, Bulgaria, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev"

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум