Оригинал (Original)
Автори: Соколов, Е. Е., Павлов, Н. Л., Кочев, Х. Н.
Заглавие: Стенд за изследване функционалните показатели на пневматично спирачно задвижване
Ключови думи: пневматични спирачки, спирачно задвижване, стенд за изпитване, товарен автомобил

Абстракт: В публикацията е представен стенд за изпитване на пневматични спирачни задвижвания. Дадено е описание на стенда и е описана методика за провеждане на експериментите. Анализирани са получените статични и динамични характеристики на спирачното задвижване.

Библиография

  Издание

  Научни трудове на Русенския университет, 2015, България, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Sokolov, E. E., Pavlov, N. L., Kochev, H. N.
  Title: Stand for Testing Functional Performance of a Pneumatic Brake Actuation
  Keywords: pneumatic brake, brake actuation system, test stand, commercial vehicle

  Abstract: In this study is present a test method and test stand of a pneumatic brake actuation. Description of the stand and operating instructions are given. The obtained performance characteristics are shown and analysed.

  References

   Issue

   Proceedings of University of Ruse, 2015, Bulgaria, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev"

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум