Оригинал (Original)
Автори: Дуков, И. Н., Танева, Д. П.
Заглавие: Числено (CFD) моделиране на загубите на налягане в пневмоциклон и валидиране
Ключови думи: пневмоциклон, CFD; загуби на налягане, валидиране

Абстракт: В предлаганата работа се разглежда приложението на изчислителната механика на флуидите и компютърната програма ANSYS Fluent за моделиране и определяне на загубите на налягане в пневмоциклон за течения на чист газ и газ-твърда фаза. Получените резултати са сравнени с експериментално определените. Загубите на налягане нарастват с увеличаване на скоростта на газовата фаза и с намаляване на масовия дебит на твърдата фаза.

Библиография

  Издание

  НК ЕМФ 2015, том 2, стр. стр. 120-125, 2015, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dukov, I. N., Taneva, D. P.
  Title: CFD simulation of the pressure drop in gas cyclone and validation
  Keywords: gas cyclone, CFD, pressure drop, validation

  Abstract: This study presents application of CFD tools and commercial code ANSYS Fluent for modeling of the pressure drop for gas and gas-solid flow in cyclone. Results of the simulation are compared with data from experimental model studies. The pressure drop increases with the increasing velocity of the gas phase and with decreasing of the solid mass flow rate.

  References

   Issue

   EMF2015, vol. 2, pp. 120-125, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание