Оригинал (Original)
Автори: Гечев, А. Г., Тонгов, М. Т.
Заглавие: Моделиране на процесите в електрическата дъга при ВИГ заваряване
Ключови думи: топлинни процеси, флуидни процеси, електрически процеси, електродъгово заваряване, ВИГ

Абстракт: В настоящата работа е представен математически модел на електрическата заваръчна дъга при ВИГ заваряване. Решението е в цилиндрична координатна система чрез съчетаване на електрическа, флуидна и топлинна задачи. Защитният газ е аргон с информация за термодинамични и флуидни характеристики, покриващи температурния диапазон от 293.15 до 22000К. Илектродът е волфрамов, а детайлът е диск, изработен от стомана S355 по БДС EN 10025 с база данни, покриващи нужния температурен диапазон. Представено е стационарно решение на проблема. В работата са представени резултати за скоростите на флуида, температурното и електрическото полета в стълба на дъгата.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция "70 години МТФ", 2015, България, Созопол

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Gechev, A. G., Tongov, M. T.
  Title: MODELING OF THE PROCESSES IN THE ELECTRIC ARC DURING TIG WELDING
  Keywords: thermal processes, fluid processes, electrical processes, arc welding, TIG

  Abstract: This work presents a mathematical model of an electric arc during TIG welding. The solution is in cylindrical coordinate system by combining electrical, thermal and fluid mechanics. The protective gas is argon with information about the thermodynamic and fluid characteristics covering the temperature range 293.15- 22000 K, the electrode is made out of tungsten and the workpiece is a disc made of S355 EN 10025 with a database covering the required temperature range. The submitted solution of the problem is stationary. In the work are presented the results of the fluid velocity, temperature and electrical fields in the pillar of the electric arc.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “70 years FIT”, 2015, Bulgaria, Sozopol

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум