Оригинал (Original)
Автори: Морчев, Е.П., Гигов, Б. И., Димитров, Е. Ц.
Заглавие: Fahrverhalten und Kraftstoffverbrauch eines Hubstaplers mit leistungsverzweigtem Wandlergetriebe
Ключови думи: forklift trucks, torque converter, power-split transmissions

Абстракт: Drive gearboxes for forklift trucks with two types of hydrodynamic torque converter are compared with even a power-split transmission scheme of the converter regarding fuel economy and dynamic driving performance. A diesel engine with a displacement of 3.9 liters and a hydrodynamic torque converter with a special design (so-called contra-rotor converter) are examined of the Bench. The output characteristics of the lift truck are calculated by computer, based on these experimental data

Библиография

  1. Морчев, Е.П., 1975, Изследване на свойствата и създаване на метод за проектиране на комплексни еднотурбинни и контрароторни турботрансформатори, Ph.D., <ВМЕИ, София>
  2. Гигов, Б.И., 2008, Автоматични трансмисии, София, ТУ-София

Издание

БулТранс - 2011, том 3, стр. стр. 155 - 160, 2011, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-955X

Издателските права се държат от TU-Sofia

Пълен текст на публикацията

Autors: Morchev, E.P., Gigov, B. I., Dimitrov, E. C.
Title: Driving behavior and fuel consumption of a lift truck with power-split converter transmission
Keywords: forklift trucks, torque converter, power-split transmissions

Abstract: Drive gearboxes for forklift trucks with two types of hydrodynamic torque converter are compared with even a power-split transmission scheme of the converter regarding fuel economy and dynamic driving performance. A diesel engine with a displacement of 3.9 liters and a hydrodynamic torque converter with a special design (so-called contra-rotor converter) are examined of the Bench. The output characteristics of the lift truck are calculated by computer, based on these experimental data

References

  1. Морчев, Е.П., 1975, Изследване на свойствата и създаване на метод за проектиране на комплексни еднотурбинни и контрароторни турботрансформатори, Ph.D., <ВМЕИ, София>
  2. Гигов, Б.И., 2008, Автоматични трансмисии, София, ТУ-София

Issue

BulTrans-2011, vol. 3, pp. 155 - 160, 2011, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

Copyright TU-Sofia

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.