Оригинал (Original)
Автори: Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Острев, Н. П.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ГРУПОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ С CAD/CAM СИСТЕМИ
Ключови думи: групови технологични процеси, CAD/CAM, Family Table, PTC Cre

Абстракт: В условията на дребносерийно и серийно производство основен метод за разработване на технологични процеси е използването на групови технологии. В настоящата работа е анализирано използването на CAD/CAM системи за разработване на групови технологични процеси с използването на инструмента Family Table на продукта PTC Creo.

Библиография

  Издание

  70 години МТФ, том 1, брой 1, стр. стр. 401-405, 2015, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 978-619-167-178-6

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hadjiiski, P. I., KALDASHEV, T. K., Ostrev, N. P.
  Title: ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF GROUP PROCESSES WITH CAD / CAM SYSTEMS
  Keywords: group processes, CAD / CAM, Family Table, PTC Creo.

  Abstract: In a small-series and series production main method for technological processes is the use of group technology. In this study analyzed the use of CAD / CAM systems for the development of group processes with the use of the tool Family Table Product PTC Creo

  References

   Issue

   70 years FIT, vol. 1, issue 1, pp. 401-405, 2015, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-178-6

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум