Оригинал (Original)
Автори: Острев, Н. П., Хаджийски, П. И.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ ПРОЦЕС НА LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
Ключови думи: светодиодно осветление, CNC, производство.

Абстракт: Доброто познаване на производственият процес намалява разходите, а същевременно повишава качеството на продукта и съответно конкурентоспособността на предприятието. Той може да се раздели условно на следните пет етапа: Потенциален пазар – анализира се търсенето и наличността; Производствени решения – определя се методът, възможността и необходимите срокове за производство; Проектиране – създава се и се изпитва виртуален модел на осветителното тялото; Производство – създава се технология за производство; Оценка - равносметка на избраните решения.

Библиография

  Издание

  70 години МТФ, том 1, брой 1, стр. стр. 291-298, 2015, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 978-619-167-178-6

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ostrev, N. P., Hadjiiski, P. I.
  Title: ANALYSIS OF MANUFACTURING PROCESS FOR LED LUMINAIRES
  Keywords: LED lighting, CNC, manufacturing.

  Abstract: Good knowledge of the manufacturing process reduces costs while improving the quality of the product and hence the competitiveness of the enterprise. The manufacturing process leаding to finished products can be divided into the following five stages: Potential Market - analyzing the demand and stock availability, an option for creating a new product is also discussed; Production Solutions - a manufacturing method is defined, the capability of manufacturing and the time frame; Design - creating and testing a virtual model of the luminaire; Production - A manufacturing technology is created. Evaluation - an assessment of the chosen solutions and financial results.

  References

   Issue

   70 years FIT, vol. 1, issue 1, pp. 291-298, 2015, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-178-6

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум