Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Й. Н., Гигов, Б. И.
Заглавие: Автомобилна техника
Ключови думи: автомобил, трактор, мотокар, експериментални изследвания

Абстракт: Ръководството е съставено в съответствие с утвърдената учебна програма по дисциплината "Автомобилна техника I част" и е предназначено за студентите от специалността "Транспортна техника и технологии" при Техническия университет - София, но може да ползва и студентите от други специалности, изучаващи автомобили, трактори и кари, както и специалистите, работещи в областта на производството, изпитването и експлоатацията на автомобилната техника.

Библиография

 1. Велев, Н. и колектив, 1983, Ръководство за упражнения по автомобили, трактори и кари, Русе, РУ
 2. Вълчев, К., 1979, Изпитване на АТК, София, Техника
 3. Димитров, Й., 1991, Теория на автомобила, трактора и кара, София, ТУ-София
 4. Димитров, Й. и Парлапанов, С., 1979, Ръководство за лабораторни упражнения по трактори, София, ВМЕИ - София
 5. Димитров, Й., 2000, Автомобилна техника, София, Тракия М
 6. Найденов, Л., 1977, Ръководство за лабораторни упражнения по автомобили, София, ВМЕИ - София
 7. Weihmann, G., 1987, Elektrik im Auto für Jedermann, Lippstadt, Hella RG Hueck & Co
 8. Hucho, W.- H., 1981, Aerodynamik des Automobils, Würzburg, Vogel-Verlag

Издание

ТУ-София, стр. стр. 83, 2000, България, Велико Търново, Фабер, ISBN 954-9541-73-8

Издателските права се държат от Faber, faber@polypress.bg

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov, J. N., Gigov, B. I.
Title: Automotive engineering
Keywords: car, tractor, forklift, experimental research

Abstract: The guide is drawn up in accordance with the approved curriculum course "Automotive Engineering Part I" and is intended for students in "Transport Equipment and Technologies" at Technical University - Sofia, but can be used and students from other disciplines studying cars, tractors and trucks, as well as professionals working in the field of manufacturing, testing and operation of automotive engineering.

References

 1. Велев, Н. и колектив, 1983, Ръководство за упражнения по автомобили, трактори и кари, Русе, РУ
 2. Вълчев, К., 1979, Изпитване на АТК, София, Техника
 3. Димитров, Й., 1991, Теория на автомобила, трактора и кара, София, ТУ-София
 4. Димитров, Й. и Парлапанов, С., 1979, Ръководство за лабораторни упражнения по трактори, София, ВМЕИ - София
 5. Димитров, Й., 2000, Автомобилна техника, София, Тракия М
 6. Найденов, Л., 1977, Ръководство за лабораторни упражнения по автомобили, София, ВМЕИ - София
 7. Weihmann, G., 1987, Elektrik im Auto für Jedermann, Lippstadt, Hella RG Hueck & Co
 8. Hucho, W.- H., 1981, Aerodynamik des Automobils, Würzburg, Vogel-Verlag

Issue

TU-Sofia, pp. 83, 2000, Bulgaria, Veliko Tarnovo, Faber, ISBN 954-9541-73-8

Copyright Faber, faber@polypress.bg

Full text of the publication

Вид: ръководство