Оригинал (Original)
Автори: Костов Д.И., Ганев Г.И.
Заглавие: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАГУБИ ВЪВ ВЪЗДУШНИ ТОКООГРАНИЧАВАЩИ РЕАКТОРИ
Ключови думи: въздушни токоограничаващи реактори, допълнителни загуби, МКЕ

Абстракт: В доклада се разглеждат допълнителните загуби възникващи във въздушни токоограничаващи реактори при наличие на метални защитни прегради. Използвайки метода на крайните елементи са определени допълнителните загуби при хоризонтално и при вертикално разположение на три въздушни реактора включени в трифазна мрежа. Анализирани са причините за възникването им.

Библиография

  Издание

  Journal of the Technical University - Sofia, branch Plovdiv, том 21, брой 1, стр. стр. 143-146, 2015, България, Пловдив, ISSN 1310-8271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kostov D.I,., Ganev G.I.
  Title: CURRENT LIMITING AIR REACTORS ADDITIONAL LOSSES
  Keywords: air current limiting reactors, additional losses, finite element method

  Abstract: Тhe additional losses existing into air current limiting reactors have been studied in this paper. Using finite element method the additional losses into three air current limiting reactors with horizontal and vertical position connected in three phase grid have been determined. The causes of their rising are analyzed.

  References

   Issue

   TECHSYS, vol. 212, issue 1, pp. 143-146, 2015, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 1310-8271

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание