Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Соколов, Е. Е., Кочев, Х. Н.
Заглавие: Спирачни свойства на товарен автомобил със спирачна система с пневматично задвижване – методика и апаратура за пътни изпитвания
Ключови думи: спирачни свойства, спирачна система, товарен автомобил, пътни изпитвания

Абстракт: В публикацията са представени методика и апаратура за изследване, както на основните показатели на спирачна ефективност, регламентирани в нормативните документи, така и на допълнителни показатели, влияещи пряко или косвено върху спирачните свойства на автомобила. Представената методика дава възможност, както за комплексна оценка на състоянието и ефективността на пневматичната спирачна система, така и за детайлна оценка относно работата на нейните компоненти. Тя може да се използва при научноизследователски, прототипни и експлоатационни изпитвания на спирачните системи и на транспортните средства в които те са вградени. Методиката може да се използва също при определяне на техническата изправност и ефективност на спирачната система на товарни автомобили и автобуси участвали в ПТП, при възстановка на ПТП и др.

Библиография

  Издание

  Научна конференция БулТранс-2015, стр. стр. 130-134, 2015, България, Созопол, Технически университет - София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Pavlov, N. L., Sokolov, E. E., Kochev, H. N.
  Title: Braking Performance of Commercial Vehicle with Pneumatic Actuated Braking System – a Method and Equipment for Road Tests
  Keywords: braking performance, braking system, commercial vehicle, road tests

  Abstract: In this article are presented test method and test equipment for main braking performance characteristics which is defined in UN Regulations and additional characteristics that influence directly or indirectly on the braking performance of the vehicle. The presented method enables a comprehensive estimation of the condition and performance of the pneumatic brake system and a detailed estimation on the work of its components. It can be used in research, prototype and operational testing of braking systems and the vehicles in which they are embedded. The method can also be used in determining the technical condition and efficiency of the brake system of commercial vehicles involved in road accidents, in reconstruction of accidents etc.

  References

   Issue

   Scientific Conference BulTrans-2015, pp. 130-134, 2015, Bulgaria, Sozopol, Technical University - Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.