Оригинал (Original)
Автори: Матанов, Н. С., Димитрова, С. А.
Заглавие: МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА С ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОВАРИ
Ключови думи: модел на електроснабдителна система, Matlab, реактивни мощно

Абстракт: В доклада е представено създаването на модел на електроснабдителна система на производствено предприятие, който позволява да се променят: структурата (включени изводи на главната понижаваща подстанция, включени цехови подстанции, товари и т.н.), параметрите на отделните елементи (трансформатори, кабелни линии, товари и т.н.), нивата на напрежение. Моделът е направен в средата на Matlab и ще се използва като обект за експерименти и управление при създаването на централизирана система за управление на реактивните мощности.

Библиография

  Издание

  ЕФ 2015/Гоишник на ТУ-София, том 66, брой 1, стр. стр. 579-588, 2016, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Matanov, N. S., Dimitrova, S. A.
  Title: POWER SYPPLY SYSTEM MODEL WITH VARIABLE STRUKTURE AND ELECTRICAL LOADS
  Keywords: power system modeling, Matlab, reactive power, smart grid

  Abstract: The report represented the creation of a model of power supply system of the manufacturing company, which allows to change: structure (included terminals of the main substation lowering included workshop substations and loads, etc.) parameters of the individual elements (transformers, cable lines, loads, etc.), the levels of voltage. The model is created using a program product Matlab and will be used as an object of experimentation and control in the creation of a centralized management system for reactive power.

  References

   Issue

   EF 2015PROCEEDINGS OF TU-SOFIA, vol. 66, issue 1, pp. 579-588, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум