Оригинал (Original)
Автори: Дуков, И. Н., Танева, Д. П.
Заглавие: Приложение на изкуствени невронни мрежи за моделиране на ефективността на пневмоциклон
Ключови думи: пневмоциклон, CFD анализ, ефективност на сепарация, невронни мрежи

Абстракт: В работата се предлага и изследва едно приложение на изкуствени невронни мрежи за оценка на ефективността на пневмоциклон. Невронната мрежа се използва за да апроксимира резултатите от численото моделиране с комерсиалния продукт ANSYS Fluent. Резултатите показват, че невронните мрежи, подходящо обучени, могат да дадат оценка на ефективността с приемлива за практиката точност.

Библиография

  Издание

  НК ЕМФ 2015, том 2, стр. стр. 113, 2015, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dukov, I. N., Taneva, D. P.
  Title: Artificial neural network-based modeling of gas cyclone collection efficiency
  Keywords: gas cyclone, CFD-analysis, collection efficiency, artificial neural networks

  Abstract: In this study an artificial neural network (ANN) approach is proposed and investigated for prediction of cyclone collection efficiency. The ANN is used to approximate CFD simulations obtained with commercial code ANSYS Fluent. The results showed that the properly trained ANNs can achieve satisfactory capabilities of efficiency prediction.

  References

   Issue

   EMF2015, vol. 2, pp. 113, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание