Оригинал (Original)
Автори: Матанов, Н. С., Димитрова, С. А.
Заглавие: ФОРМАЛИЗИРАНО МАТЕМАТИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА СТРУКТУРАТА И ТОВАРИТЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА
Ключови думи: уравнение на състоянието, Matlab, модел на електроснабдителн

Абстракт: В доклада е представено математическото описание на модел на електроснабдителна мрежа. За описване структурата и товарите на конкретна електроснабдителна система (мрежа) се използват уравненията на състоянието. Задачата описана в доклада е подчинена на по-голяма цел, а именно изграждане на централизирано управление на компенсиращите реактивни мощности в рамките на електроснабдителна система на предприятие, като начин за повишаване електроенергийната ефективност.

Библиография

  Издание

  ЕФ 2015/Годишник на ТУ-София, том 66, брой 1, стр. стр. 589-596, 2016, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Matanov, N. S., Dimitrova, S. A.
  Title: FORMALIZED MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE POWER SYSTEM STRUCTURE AND LOADS
  Keywords: state-space equations, Matlab, power system model

  Abstract: The paper presents a mathematical description of the model of power supply system. To description the structure and loads in a specific power supply system (network) by using the state-space equations. The task described in this report is subject to a greater purpose, in particular establishment of centralized management of compensating reactive power in the power supply system of the enterprise as a way to increase the power efficiency.

  References

   Issue

   EF 2015 PROCEEDINGS OF TU-Sofiq, vol. 66, issue 1, pp. 589-596, 2016, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум