Оригинал (Original)
Автори: Евтимова, М. Д.
Заглавие: Дизайн и дизайнерски продукти
Ключови думи: дизайн, дизайн продукт, естетика , пазари, общество

Абстракт: Медии, интернет, както и всички реклами, ни заливат с термина „дизайнерски продукт“. Той става равнозначен на модерно, красиво, интересно и необичайно, присъства като необходимо качество на всеки нов представен продукт, който е произведен и е в процес на реализация на пазара.Можем да си зададем въпросите - къде е границата между „Продукт“ и „Дизайнерски“ и има ли същностна разлика. От страна на потребителя понятието е по- скоро „новост“, „интересен като форма“ и след това – функционален. За определяне позицията на дизайнера, би трябвало да се проследи процеса на формиране на същностните характеристики на двете понятия, обединени в едно.

Библиография

  Издание

  13 Международен конгрес МТМ, том 3, 2015, България, Варна, НТС по машиностроене, ISSN 1313-0226

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Evtimova, M. D.
  Title: Dezign and Design Product
  Keywords: DESIGN, DESIGN PRODUCT, AESTHETIC CRITERION, SOCIETY, MARKET.

  Abstract: Media, Internet, and all ads us Pour the term "product design". He became equivalent to the modern, beautiful, interesting and unusual present as a necessary feature of any new ideas product that is manufactured and is in the process of realization of pazara.Mozhem to ask - where is the boundary between "Product" and "Design" and there essential difference. From the consumer concept is more rather "novelty", "interesting as a form" and then - functional. To determine the position of the designer would should follow the process of the formation of essential characteristics of the two concepts merged. The interrelation design-society-product is the basis for realization of the achievement in science, arts and social relations for development of a culture.

  References

   Issue

   International Congres MTM, vol. 3, 2015, Bulgaria, Varna, NTS, ISSN 1313-0226

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание