Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Иванов, Г. И.
Заглавие: ОЦЕНИТЕЛ НА СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ ЗА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ
Ключови думи: оценител, съпротивителен момент, електрозадвижване, асинхрон

Абстракт: Най-често използваното електрозадвижване в промишлените предприятия е асинхронното с трифазни двигатели с накъсосъединен ротор и преобразуватели на честота. С увеличаване на изискванията към показателите на качеството на електрозадвижванията се увеличава необходимостта от допълнително разглеждане на проблема с качеството на тяхното управление. В статията е представен математичният апарат за проектиране на оценител от втори ред на съпротивителния момент TL с цел подобряване на свойствата на електрозадвижването. Разработени са симулационни модели. Получени са симулационни резултати от работата на оценителя. Анализирани са възможностите за използване на оценителя за целите на енергоикономичното управление на АД. Литература (11)

Библиография

  Издание

  Федерация “Наука и висше образование” – Пловдив Технически университет – София, филиал Пловдив V-та национална научна конференция 2013 за студенти, докторанти и млади научни работници, стр. стр. 219-224, 2013, България, Пловдив, Имеон, ISSN 1314-9547

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kostov, I. J., Ivanov, G. I.
  Title: Load torque observer for induction motor
  Keywords: estimator, induction drive, load torque

  Abstract: The most commonly used in the electric industry is a three-phase asynchronous motors with short-circuited rotor and frequency converter. With the increasing performance requirements of the quality of electric drives is increasing need to further examine the issue of the quality of their management. This paper presents Mathematical apparatus for designing appraiser second order modulus of TL in order to improve the properties of electro. Developed simulation models. Simulation results obtained from the work of the evaluator. Analyze the possibilities of using the assessor for the purpose of energy saving control AD. Literature (11)

  References

   Issue

   Федерация “Наука и висше образование” – Пловдив Технически университет – София, филиал Пловдив V-та национална научна конференция 2013 за студенти, докторанти и млади научни работници, pp. 219-224, 2013, Bulgaria, Plovdiv, Imeon, ISSN 1314-9547

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум