Оригинал (Original)
Автори: Полихронов, Г. Т., Неделчев, К. И., Кралов, И. М.
Заглавие: Геометричен синтез на местоположението на допълнителната маса върху тънкостенна плоча с цел изменение на определени собствени честоти при различни гранични условия
Ключови думи: собствени честоти, собствени форми, тънка правоъгълна плоча,

Абстракт: В работата е изследвано влиянието на местоположението на допълнителна цилиндрична маса върху собствените честоти на правоъгълни тънкостенни метални плочи при шест характерни варианта на закрепване. Това дава възможност въз основа на собствените форми на плочите да се определи положението на допълнителната маса, при което ще се реализира най-голямо изменение на една или няколко от собствените честоти на тънкостенната плоча. Това изменение е необходимо с цел да се избегне близостта на собствени честоти до честотите на източниците на вибрации и звук в механична система.

Библиография

 1. Банов, С. и Кралов, И., 2003, Шум в транспортната техника, София, ТУ-София
 2. Чешанков, Б., 1991, Теория на трептенията, София, ТУ-София
 3. Gorman, G., 1982, Free Vibration Analysis of Rectangular Plates, USA, Elsevier, NH,
 4. Ohayon, R. and Soize, C., 1998, Structural Acoustics and Vibration, London, Academic Press Limited
 5. Soedel, M., 1982, Vibrations of Shells and Plates, USA, Marcel Decker Inc., IN, USA
 6. MSC.Marc: Theory and Use Information, MSC.Software Corporation, 2001
 7. Kurowski P., Engineering Analysis with COSMOSWorks Professional 2006

Издание

Годишник на ТУ-София, том 62, брой 4, стр. стр. 179-188, 2012, България, София, Издателството на ТУ – София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от ТУ - София

Пълен текст на публикацията

Autors: Polihronov, G. T., Nedelchev, K. I., Kralov, I. M.
Title: Geometrical synthesis of the additional mass position over a thin plate for changing some of the natural frequencies in different boundary conditions
Keywords: natural frequencies, modal shape, thin metal plates, additional mass, numerical analysis

Abstract: The influence of the position of the additional mass over the natural frequencies of a thin metal plates is investigated in this study for six different boundary conditions. It is provided a search of the additional mass position for maximal change of the natural frequencies. This is an appropriate way to take natural frequencies of the plate out of the excitating frequencies range and to reduce the vibration and noise level radiating from it.

References

 1. Банов, С. и Кралов, И., 2003, Шум в транспортната техника, София, ТУ-София
 2. Чешанков, Б., 1991, Теория на трептенията, София, ТУ-София
 3. Gorman, G., 1982, Free Vibration Analysis of Rectangular Plates, USA, Elsevier, NH,
 4. Ohayon, R. and Soize, C., 1998, Structural Acoustics and Vibration, London, Academic Press Limited
 5. Soedel, M., 1982, Vibrations of Shells and Plates, USA, Marcel Decker Inc., IN, USA
 6. MSC.Marc: Theory and Use Information, MSC.Software Corporation, 2001
 7. Kurowski P., Engineering Analysis with COSMOSWorks Professional 2006

Issue

Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 62, issue 4, pp. 179-188, 2012, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright ТУ - София

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание