Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И.
Заглавие: Mетоди и средства за повишаване на средната скорост на движение на транспортните средства
Ключови думи: Активно регулиране на скоростта, Транспортен поток, Мощност

Абстракт: В работата се разглеждат основните методи и средства за повишаване на средната скорост на движение на транспортните средства (ТС) в града и извън него. Разглежда се влиянието на инфраструктурните (пътните) и конструктивните особености на автомобилите.

Библиография

 1. Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Павлов, А. И.,, 2008, Оптимизиране на времената на фазите на сложно кръстовище в гр. София, гр. Созопол, 18 - 20.09.2008, <София>, trans&MOTAUTO’08
 2. НАРЕДБА № 2, от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, обн.,ДВ,бр.86 от 1 октомври 2004 г., България.
 3. BMW Group, Christoph Huss, ITS/Driver Assistance Systems, ECE/W P-29, Geneva, Febr18th, 2004
 4. Donghoon H. and Kyongsu Y., A driver-adaptive range policy for adaptive cruise control, Proc. IMechE Vol. 220 Part D: J. Automobile Engineering, 2005
 5. Fancher P., Peng H., Bareket Z., Assaf C., and Erving R.,, 2002, Evaluating the Influences of Adaptive Cruise Control Systems on the Longitudinal Dynamics of Strings of Highway Vehicles, Vehicle System Dynamics, том vol.37,, стр. стр. pp.125-136,
 6. Gietelink, O., Ploeg, J., Bart De Schutter and Verhaegen M.,, 2006, Development of advanced driver assistance systems with vehicle hardware-in-the loop simulations, Vehicle System Dynamics, том Vol. 44, No. 7,, стр. стр. pp.569–590
 7. Golias J., Yannis G. and Antoniou C.,, 2002, Classification of driver-assistance systems according to their impact on road safety and traffic efficiency, TRANSPORT REVIEWS, том VOL. 22, NO. 2,, стр. стр. pp. 179-196
 8. Hofmann U., Rieder A., and Dickmanns E.,, 2003, Radar and vision data fusion for hybrid adaptive cruise control on highways, Machine Vision and Applications, том vol.14,, стр. стр. pp. 42–49,
 9. Loewenau J.P., Richter W., Urbanczik C., Beuk L., Hendriks T., Pichler R., Artmann K., Real Time Optimization of Active Cruise Control with Map Data Using a Standardized Interface, ITS World congress, 9 Nov, 2005
 10. Rill, G., 2009, Vehicle Dynamics, Hochschule Regensburg, University of Applied Sciences
 11. Shinya Kikuchi, P.E.; Nobuhiro Uno; and Mitsura Tanaka, Impacts of Shorter Perception-Reaction Time of Adapted Cruise Controlled Vehicles on Traffic Flow and Safety, JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING © ASCE / MARCH/APRIL 2003
 12. Venhovens P., Naab K. and Adiprasito B.,, 2000, Stop and go Cruise Control, International Journal of Automotive Technology, том Vol. 1, No. 2,, стр. стр. pp. 61-69
 13. Wang J. and Rajamani R., The impact of adaptive cruise control systems on highway safety and traffic flow, Proc. Instn Mech. Engrs Vol. 218 Part D: J. Automobile Engineering, 2004

Издание

ЕКОВАРНА ‘2009, том 6, стр. стр. 247-254, 2009, България, Варна, ISBN 954-20-00030

Издателските права се държат от научно-техническа конференция с международно участие "ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"

Пълен текст на публикацията

Autors: Nedelchev, K. I.
Title: Methods and devices to increase the average speed of the vehicles
Keywords: Active Cruise Control, Traffic Flow, Power engine, Road

Abstract: The paper covers the basic methods and devices to increase the average speed of the vehicles (TC) in and out the city. The influence of the road infrastructure and design of the vehicles features are examined as well.

References

 1. Маджарски, Е. М., Салиев, Д. Н., Павлов, А. И.,, 2008, Оптимизиране на времената на фазите на сложно кръстовище в гр. София, гр. Созопол, 18 - 20.09.2008, <София>, trans&MOTAUTO’08
 2. НАРЕДБА № 2, от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, обн.,ДВ,бр.86 от 1 октомври 2004 г., България.
 3. BMW Group, Christoph Huss, ITS/Driver Assistance Systems, ECE/W P-29, Geneva, Febr18th, 2004
 4. Donghoon H. and Kyongsu Y., A driver-adaptive range policy for adaptive cruise control, Proc. IMechE Vol. 220 Part D: J. Automobile Engineering, 2005
 5. Fancher P., Peng H., Bareket Z., Assaf C., and Erving R.,, 2002, Evaluating the Influences of Adaptive Cruise Control Systems on the Longitudinal Dynamics of Strings of Highway Vehicles, Vehicle System Dynamics, том vol.37,, стр. стр. pp.125-136,
 6. Gietelink, O., Ploeg, J., Bart De Schutter and Verhaegen M.,, 2006, Development of advanced driver assistance systems with vehicle hardware-in-the loop simulations, Vehicle System Dynamics, том Vol. 44, No. 7,, стр. стр. pp.569–590
 7. Golias J., Yannis G. and Antoniou C.,, 2002, Classification of driver-assistance systems according to their impact on road safety and traffic efficiency, TRANSPORT REVIEWS, том VOL. 22, NO. 2,, стр. стр. pp. 179-196
 8. Hofmann U., Rieder A., and Dickmanns E.,, 2003, Radar and vision data fusion for hybrid adaptive cruise control on highways, Machine Vision and Applications, том vol.14,, стр. стр. pp. 42–49,
 9. Loewenau J.P., Richter W., Urbanczik C., Beuk L., Hendriks T., Pichler R., Artmann K., Real Time Optimization of Active Cruise Control with Map Data Using a Standardized Interface, ITS World congress, 9 Nov, 2005
 10. Rill, G., 2009, Vehicle Dynamics, Hochschule Regensburg, University of Applied Sciences
 11. Shinya Kikuchi, P.E.; Nobuhiro Uno; and Mitsura Tanaka, Impacts of Shorter Perception-Reaction Time of Adapted Cruise Controlled Vehicles on Traffic Flow and Safety, JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING © ASCE / MARCH/APRIL 2003
 12. Venhovens P., Naab K. and Adiprasito B.,, 2000, Stop and go Cruise Control, International Journal of Automotive Technology, том Vol. 1, No. 2,, стр. стр. pp. 61-69
 13. Wang J. and Rajamani R., The impact of adaptive cruise control systems on highway safety and traffic flow, Proc. Instn Mech. Engrs Vol. 218 Part D: J. Automobile Engineering, 2004

Issue

EKOVarna'2009, vol. 6, pp. 247-254, 2009, Bulgaria, Varna, ISBN 954-20-00030

Copyright научно-техническа конференция с международно участие "ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание