Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И.
Заглавие: Изследване влиянието на системите за активно регулиране на скоростта на автомобилите върху пропускателната способност на светофарна уредба
Ключови думи: Adaptive Cruise Control, Active Cruise Control (АСС), Advanc

Абстракт: В работата се изследва влиянието на различни системи за активен контрол на скоростта автомобила върху пропускателната способност на светофарна уредба при движение направо. При изследването се отчита влиянието само на дължината на транспортните средства (ТС) и дистанцията между тях.

Библиография

 1. Маджарски Е. М., Салиев Д. Н., Павлов А. И.,, 2008, Оптимизиране на времената на фазите на сложно кръстовище в гр. София, гр. Созопол, 18 - 20.09.2008, <София>, trans&MOTAUTO’08
 2. Неделчев, К., 2009, Методи и средства за повишаване на средната скорост на движение на транспортните средства, гр. Варна, 21 – 23.05.2009, <Варна>, ЕКОВАРНА ‘2009
 3. Bassem R. Mahafza, Ph.D., Radar Systems Analysis and Design Using MATLAB, Chapman & HALL/CRC, 2000, Huntsville, Alabama.
 4. Mahafza, B. R. and Elsherbeni, A. Z., 2004, MATLAB simulations for radar systems design, Boca Raton, London, New York, Chapman & HALL/CRC
 5. Fancher, P., Peng, H., Bareket Z., Assaf C. and Erving R.,, 2002, Evaluating the Influences of Adaptive Cruise Control Systems on the Longitudinal Dynamics of Strings of Highway Vehicles, Vehicle System Dynamics, том vol.37,, стр. стр. pp.125-136
 6. Hofmann U., Rieder A. and Dickmanns E., 2003, Radar and vision data fusion for hybrid adaptive cruise control on highways, Machine Vision and Applications, том vol.14, стр. стр. pp. 42–49
 7. Levanon N., Mozeson E., Radar signals, John Wiley & Sons, Inc., 2004.
 8. Loewenau J.P., Richter W., Urbanczik C., Beuk L., Hendriks T., Pichler R., Artmann K., Real Time Optimization of Active Cruise Control with Map Data Using a Standardized Interface, ITS World congress, 9 Nov, 2005.
 9. Rajamani R., Vehicle Dynamics and Control, Springer, 2006.
 10. Rill G., Vehicle Dynamics, Hochschule Regensburg, University of Applied Sciences, 2009.
 11. Shinya Kikuchi, P.E.; Nobuhiro Uno; and Mitsura Tanaka, Impacts of Shorter Perception-Reaction Time of Adapted Cruise Controlled Vehicles on Traffic Flow and Safety, JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING © ASCE / MARCH/APRIL 2003.
 12. Venhovens P., Naab K. and Adiprasito B., 2000, Stop and go Cruise Control, International Journal of Automotive Technology, том Vol. 1, No. 2,, стр. стр. pp. 61-69
 13. Vlacic L., Parent M and Harashima F., 2001, Intelligent Vehicle Technologies, Oxford, Butterworth-Heinemann
 14. Wang J. and Rajamani R., The impact of adaptive cruise control systems on highway safety and traffic flow, Proc. Instn Mech. Engrs Vol. 218 Part D: J. Automobile Engineering, 2004.

Издание

ЕКОВАРНА ‘2010, стр. стр. 55 - 62, 2010, България, Варна, ISBN 954-20-00030

Пълен текст на публикацията

Autors: Nedelchev, K. I.
Title: Изследване влиянието на системите за активно регулиране на скоростта на автомобилите върху пропускателната способност на светофарна уредба
Keywords: Adaptive Cruise Control, Active Cruise Control (АСС), Advanced Driver Assistance Systems, Autonomous Intelligent Cruise Control, Cooperative Intelligent Cruise Control, Traffic Flow

Abstract: В работата се изследва влиянието на различни системи за активен контрол на скоростта автомобила върху пропускателната способност на светофарна уредба при движение направо. При изследването се отчита влиянието само на дължината на транспортните средства (ТС) и дистанцията между тях.

References

 1. Маджарски Е. М., Салиев Д. Н., Павлов А. И.,, 2008, Оптимизиране на времената на фазите на сложно кръстовище в гр. София, гр. Созопол, 18 - 20.09.2008, <София>, trans&MOTAUTO’08
 2. Неделчев, К., 2009, Методи и средства за повишаване на средната скорост на движение на транспортните средства, гр. Варна, 21 – 23.05.2009, <Варна>, ЕКОВАРНА ‘2009
 3. Bassem R. Mahafza, Ph.D., Radar Systems Analysis and Design Using MATLAB, Chapman & HALL/CRC, 2000, Huntsville, Alabama.
 4. Mahafza, B. R. and Elsherbeni, A. Z., 2004, MATLAB simulations for radar systems design, Boca Raton, London, New York, Chapman & HALL/CRC
 5. Fancher, P., Peng, H., Bareket Z., Assaf C. and Erving R.,, 2002, Evaluating the Influences of Adaptive Cruise Control Systems on the Longitudinal Dynamics of Strings of Highway Vehicles, Vehicle System Dynamics, том vol.37,, стр. стр. pp.125-136
 6. Hofmann U., Rieder A. and Dickmanns E., 2003, Radar and vision data fusion for hybrid adaptive cruise control on highways, Machine Vision and Applications, том vol.14, стр. стр. pp. 42–49
 7. Levanon N., Mozeson E., Radar signals, John Wiley & Sons, Inc., 2004.
 8. Loewenau J.P., Richter W., Urbanczik C., Beuk L., Hendriks T., Pichler R., Artmann K., Real Time Optimization of Active Cruise Control with Map Data Using a Standardized Interface, ITS World congress, 9 Nov, 2005.
 9. Rajamani R., Vehicle Dynamics and Control, Springer, 2006.
 10. Rill G., Vehicle Dynamics, Hochschule Regensburg, University of Applied Sciences, 2009.
 11. Shinya Kikuchi, P.E.; Nobuhiro Uno; and Mitsura Tanaka, Impacts of Shorter Perception-Reaction Time of Adapted Cruise Controlled Vehicles on Traffic Flow and Safety, JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING © ASCE / MARCH/APRIL 2003.
 12. Venhovens P., Naab K. and Adiprasito B., 2000, Stop and go Cruise Control, International Journal of Automotive Technology, том Vol. 1, No. 2,, стр. стр. pp. 61-69
 13. Vlacic L., Parent M and Harashima F., 2001, Intelligent Vehicle Technologies, Oxford, Butterworth-Heinemann
 14. Wang J. and Rajamani R., The impact of adaptive cruise control systems on highway safety and traffic flow, Proc. Instn Mech. Engrs Vol. 218 Part D: J. Automobile Engineering, 2004.

Issue

EKOVarna'2010, pp. 55 - 62, 2010, Bulgaria, Varna, ISBN 954-20-00030

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум