Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И., Полихронов, Г. Т., Кралов, И. М.
Заглавие: Синтез на масовите и инерционните параметри на допълнителна маса с цел максимално изменение на определени собствени честоти на тънкостенни плочи
Ключови думи: собственни честоти, правоъгална плоча, добавена маса, честот

Абстракт: В работата е изследвано влиянието на масовите и инерциални параметри на допълнителна цилиндрична маса върху собствените честоти на правоъгълни тънкостенни метални плочи при шест характерни варианта на гранични условия. Това дава възможност да се определят най-подходчщите масови и геометрични размери на допълнителната маса, така че да се реализира необходимото изменение на собствените честоти на елементите. Изменението е необходимо с цел да се избегне близостта на собствени честоти до честотите на източниците на вибрации и звук в механична система.

Библиография

 1. Банов, С. и Кралов, И., 2003, Шум в транспортната техника, София, ТУ-София
 2. Чешанков, Б., 1991, Теория на трептенията, София, ТУ-София
 3. Gorman, G., 1982, Free Vibration Analysis of Rectangular plates, New York, Amsterdam,Oxford, Elsevier, NH, USA
 4. Ohayon, R. and Soize, C., 1998, Structural Acoustics and Vibration, London, Academic Press Limited,
 5. Soedel, M., 1982, Vibrations of Shells and Plates, New York, Marcel Decker Inc., in USA
 6. MSC.Marc: Theory and Use Information, MSC.Software Corporation, 2001
 7. Kurowski P., Engineering Analysis with COSMOSWorks Professional 2006, Schroff Development Corporation, 2006

Издание

VI Международна конференция trans&MOTAUTO’08+, том 2, стр. стр. 73-76, 2008, България, Созопол, НТС по машиностроене, ISSN 1313-5031

Издателските права се държат от НТС по машиностроене

Пълен текст на публикацията

Autors: Nedelchev, K. I., Polihronov, G. T., Kralov, I. M.
Title: A synthesis of the mass and inertia parameters of the additional mass for maximal change of the natural frequencies of the thin plates
Keywords: natural frequencies, rectangular plate, additional mass, numerical analysis

Abstract: The influence of the position of the mass and inertia parameters of the additional mass over the natural frequencies of a thin metal plates is investigated in this study for six different boundary conditions. It is provided to determine the most suitable mass and inertia parameters of the additional mass. In this way it could be realized the necessary change of the natural frequencies of the elements. The change is important in order to avoid the closeness of the natural frequencies to the frequencies of the excitators in mechanical systems.

References

 1. Банов, С. и Кралов, И., 2003, Шум в транспортната техника, София, ТУ-София
 2. Чешанков, Б., 1991, Теория на трептенията, София, ТУ-София
 3. Gorman, G., 1982, Free Vibration Analysis of Rectangular plates, New York, Amsterdam,Oxford, Elsevier, NH, USA
 4. Ohayon, R. and Soize, C., 1998, Structural Acoustics and Vibration, London, Academic Press Limited,
 5. Soedel, M., 1982, Vibrations of Shells and Plates, New York, Marcel Decker Inc., in USA
 6. MSC.Marc: Theory and Use Information, MSC.Software Corporation, 2001
 7. Kurowski P., Engineering Analysis with COSMOSWorks Professional 2006, Schroff Development Corporation, 2006

Issue

VI International Scientific Technical Conference trans&MOTAUTO’08+, vol. 2, pp. 73-76, 2008, Bulgaria, Sozopol, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISSN 1313-5031

Copyright НТС по машиностроене

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание