Оригинал (Original)
Автори: Киров, В. И., Янакиев О. Б., Неделчев, К. И.
Заглавие: Методика за идентификация на състоянието на кормилни уредби с хидравлично усилване тип зъбна рейка
Ключови думи: кормилни системи, измервателна система, хидравлични усилвате

Абстракт: В работата е представена методика за определяне на състоянието на елементите на кормилна система с хидравлично усилване тип зъбна рейка по определени характерни параметри при лабораторни условия. Представени са основните неизправности, причините които ги предизвикват и параметрите, с които могат да се идентифицират. Представени са експериментални резултати на параметри характеризиращи някой характерни неизправности на елементи от кормилната система.

Библиография

  1. Неделчев К., Гигов Б., 2007, Система за експериментално изследване на статичните характеристики на пневматични гуми, Русе, България, 08.10 – 10.11.2007г, <trans&MOTAUTO’07+>, НТСМ
  2. Неделчев К, Димитров С., 2009, Методика за експериментално изследване на характеристиките на хидростатична кормилна уредба, Слънчев бряг, България, 17.09 – 19.09.2009 г., <trans&MOTAUTO’09>, НТСМ
  3. Figliola R., Beasley D., 2011, Theory and Design for Mechanical Measurements, 5th ed., USA, John Willey & Sons, Inc.
  4. Раймпел, Й., 1987, ШАСИ АВТОМОБИЛЯ – Рулевое управление, Москва, Машиностроение
  5. Неделчев К. , Киров В., Янакиев О., 2011, Система за мониторинг на параметрите на кормилни системи с хидравлично усилване тип зъбна рейка, Созопол, България, 27.09 - 31.09.2011г., <БулТранс2011>, ТУ-София

Издание

БулТранс-2012, том 4, стр. стр. 237-243, 2012, България, Созопол, ТУ - София, ISSN 1313-955X

Издателските права се държат от BulTrans-2012

Пълен текст на публикацията

Autors: Kirov, V. I., Yanakiev O. B., Nedelchev, K. I.
Title: Мethods for identification of state steering systems with hydraulic amplification type rack
Keywords: power steering system, measurement systems, hydraulic amplification, hydraulic pump

Abstract: This work presents a methodology for determining the condition of the elements of the hydraulic steering system with a hydraulic amplifier of a rack type in certain characteristic parameters under laboratory conditions. Presents the basic malfunctions, reasons which causing them and the parameters which can identify them. Represented are experimental results of parameters characterizing a typical faults of components of the steering system.

References

  1. Неделчев К., Гигов Б., 2007, Система за експериментално изследване на статичните характеристики на пневматични гуми, Русе, България, 08.10 – 10.11.2007г, <trans&MOTAUTO’07+>, НТСМ
  2. Неделчев К, Димитров С., 2009, Методика за експериментално изследване на характеристиките на хидростатична кормилна уредба, Слънчев бряг, България, 17.09 – 19.09.2009 г., <trans&MOTAUTO’09>, НТСМ
  3. Figliola R., Beasley D., 2011, Theory and Design for Mechanical Measurements, 5th ed., USA, John Willey & Sons, Inc.
  4. Раймпел, Й., 1987, ШАСИ АВТОМОБИЛЯ – Рулевое управление, Москва, Машиностроение
  5. Неделчев К. , Киров В., Янакиев О., 2011, Система за мониторинг на параметрите на кормилни системи с хидравлично усилване тип зъбна рейка, Созопол, България, 27.09 - 31.09.2011г., <БулТранс2011>, ТУ-София

Issue

BulTrans-2012, vol. 4, pp. 237-243, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

Copyright BulTrans-2012

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум