Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Кирилов К., Цветкова Ж.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНИЯ МАГНИТЕН ПОТОК В АСИНХРОННИ СКАЛАРНО УПРАВЛЯВАНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ
Ключови думи: Асинхронни електрозадвижвания, загуби в стоманата, оптимален

Абстракт: Анализиран е подход за определяне на оптималния по електрически загуби магнитен поток в асинхронни скаларно управлявани електрозадвижвания в относителни единици. Предложено е решение на оптималния магнитен поток с отчитане на загубите в стоманата на двигателя. Създаден е модел за намиране на корените на оптималния магнитен поток. Моделът е приложим за целите на управлението. Ефективността на изследването е потвърдена чрез симулация.

Библиография

  1. Kioskeridis and Margaris N, 1996, Loss minimization in scalar-controlled induction motor drives with search controllers, IEEE Transactions on Power Electronics, том Vol.11, стр. стр. 151-159
  2. Pires W. and Mello H., 2006, Minimization of Losses in Converter-FED Induction Motors-Optimal Flux Solution, e-book, WEG, WEG Equipamentos Elétricos S.A, <http://cdn.intechopen.com/pdfs/14086/InTech-Minimization_of_losses_in_converter_fed_induction_motors_optimal_flux_solution.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 09.02.2013
  3. Sarhan H. and Issa R., 2005, Modeling, simulation and test of inverter-induction motor drive system with improved performance, Journal of engineering sciences, том Vol. 33, стр. стр. 132-141
  4. Hussein Sarhan, Rateb Al-Issa, and Qazem Jaber., 2007, Loss-Minimization Control of Scalar-Controlled Induction Motor Drives, 4th IEEE GCC Conference and Exhibition, p.64, 12th-14th Nov., 2007, <Manama,Kingdom of Bahrain>, Kingdom of Bahrain
  5. Радин В., Брускин Д., Зорохович А., 1988, Электрические машины - Асинхронные машины, Москва, Высшая школа

Издание

Федерация “Наука и висше образование” – Пловдив Технически университет – София, филиал Пловдив III-та национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, стр. стр. 109-115, 2009, България, Пловдив, Имеон, ISBN 978-954-9449-25-9

Пълен текст на публикацията

Autors: Kostov, I. J., Кирилов К., Цветкова Ж.
Title: INDUCTION MOTOR SCALAR-CONTROLLED DRIVE OPTIMAL FLUX DETERMINATION
Keywords: INDUCTION MOTOR DRIVE, CONTROL, OPTIMAL FLUX

Abstract: The article presents a method for determination in relative units of the optimal magnetic flux in scalar-controlled induction motor drives. A resolve of optimal magnetic flux with reading of steel losses in the motor is proposed. A model for finding the roots of optimal magnetic flux which is workable for control purpose has been created. The efficiency of the experimental is validated by simulation.

References

  1. Kioskeridis and Margaris N, 1996, Loss minimization in scalar-controlled induction motor drives with search controllers, IEEE Transactions on Power Electronics, том Vol.11, стр. стр. 151-159
  2. Pires W. and Mello H., 2006, Minimization of Losses in Converter-FED Induction Motors-Optimal Flux Solution, e-book, WEG, WEG Equipamentos Elétricos S.A, <http://cdn.intechopen.com/pdfs/14086/InTech-Minimization_of_losses_in_converter_fed_induction_motors_optimal_flux_solution.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 09.02.2013
  3. Sarhan H. and Issa R., 2005, Modeling, simulation and test of inverter-induction motor drive system with improved performance, Journal of engineering sciences, том Vol. 33, стр. стр. 132-141
  4. Hussein Sarhan, Rateb Al-Issa, and Qazem Jaber., 2007, Loss-Minimization Control of Scalar-Controlled Induction Motor Drives, 4th IEEE GCC Conference and Exhibition, p.64, 12th-14th Nov., 2007, <Manama,Kingdom of Bahrain>, Kingdom of Bahrain
  5. Радин В., Брускин Д., Зорохович А., 1988, Электрические машины - Асинхронные машины, Москва, Высшая школа

Issue

Федерация “Наука и висше образование” – Пловдив Технически университет – София, филиал Пловдив III-та национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, pp. 109-115, 2009, Bulgaria, Plovdiv, Imeon, ISBN 978-954-9449-25-9

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум